ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین کیانی ، رزیتا مویدفر، محمدرضا رزاقی، (1397). برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 6(19)، 1-18. magiran.com/p1836853
Gholam Hossain Kiani , Rozita Moaiedfar, Mohammad Rerza Razaghi, (2018). Estimating willingness to pay for social damage reduction(Case study: addiction in Isfahan city), Strategic Research on Social Problems in Iran, 6(19), 1-18. magiran.com/p1836853
غلامحسین کیانی ، رزیتا مویدفر، محمدرضا رزاقی، برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان). مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 1397؛ 6(19): 1-18. magiran.com/p1836853
Gholam Hossain Kiani , Rozita Moaiedfar, Mohammad Rerza Razaghi, Estimating willingness to pay for social damage reduction(Case study: addiction in Isfahan city), Strategic Research on Social Problems in Iran, 2018; 6(19): 1-18. magiran.com/p1836853
غلامحسین کیانی ، رزیتا مویدفر، محمدرضا رزاقی، "برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)"، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 6، شماره 19 (1397): 1-18. magiran.com/p1836853
Gholam Hossain Kiani , Rozita Moaiedfar, Mohammad Rerza Razaghi, "Estimating willingness to pay for social damage reduction(Case study: addiction in Isfahan city)", Strategic Research on Social Problems in Iran 6, no.19 (2018): 1-18. magiran.com/p1836853
غلامحسین کیانی ، رزیتا مویدفر، محمدرضا رزاقی، (1397). 'برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)'، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 6(19)، صص.1-18. magiran.com/p1836853
Gholam Hossain Kiani , Rozita Moaiedfar, Mohammad Rerza Razaghi, (2018). 'Estimating willingness to pay for social damage reduction(Case study: addiction in Isfahan city)', Strategic Research on Social Problems in Iran, 6(19), pp.1-18. magiran.com/p1836853
غلامحسین کیانی ؛ رزیتا مویدفر؛ محمدرضا رزاقی. "برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)". مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 6 ،19 ، 1397، 1-18. magiran.com/p1836853
Gholam Hossain Kiani ; Rozita Moaiedfar; Mohammad Rerza Razaghi. "Estimating willingness to pay for social damage reduction(Case study: addiction in Isfahan city)", Strategic Research on Social Problems in Iran, 6, 19, 2018, 1-18. magiran.com/p1836853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال