ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب احمدی، محمد تقی عباسی شوازی ، رامین یادگاری، فرشاد کرمی، (1397). مطالعه رابطه بین استفاده از رسانه های مدرن و تمایل به بزهکاری در بین نوجوانان دانش آموز (مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بستک)، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 6(19)، 53-70. magiran.com/p1836856
Habib Ahmadi, Mohammadtaghi Abbasishavazi , Ramin Yadegari, Farshad Karami, (2018). The Study of Relationship between Modern Media Usage and Tendency to Delinquency: (Case Study: High School Students in Bastak City), Strategic Research on Social Problems in Iran, 6(19), 53-70. magiran.com/p1836856
حبیب احمدی، محمد تقی عباسی شوازی ، رامین یادگاری، فرشاد کرمی، مطالعه رابطه بین استفاده از رسانه های مدرن و تمایل به بزهکاری در بین نوجوانان دانش آموز (مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بستک). مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 1397؛ 6(19): 53-70. magiran.com/p1836856
Habib Ahmadi, Mohammadtaghi Abbasishavazi , Ramin Yadegari, Farshad Karami, The Study of Relationship between Modern Media Usage and Tendency to Delinquency: (Case Study: High School Students in Bastak City), Strategic Research on Social Problems in Iran, 2018; 6(19): 53-70. magiran.com/p1836856
حبیب احمدی، محمد تقی عباسی شوازی ، رامین یادگاری، فرشاد کرمی، "مطالعه رابطه بین استفاده از رسانه های مدرن و تمایل به بزهکاری در بین نوجوانان دانش آموز (مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بستک)"، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 6، شماره 19 (1397): 53-70. magiran.com/p1836856
Habib Ahmadi, Mohammadtaghi Abbasishavazi , Ramin Yadegari, Farshad Karami, "The Study of Relationship between Modern Media Usage and Tendency to Delinquency: (Case Study: High School Students in Bastak City)", Strategic Research on Social Problems in Iran 6, no.19 (2018): 53-70. magiran.com/p1836856
حبیب احمدی، محمد تقی عباسی شوازی ، رامین یادگاری، فرشاد کرمی، (1397). 'مطالعه رابطه بین استفاده از رسانه های مدرن و تمایل به بزهکاری در بین نوجوانان دانش آموز (مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بستک)'، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 6(19)، صص.53-70. magiran.com/p1836856
Habib Ahmadi, Mohammadtaghi Abbasishavazi , Ramin Yadegari, Farshad Karami, (2018). 'The Study of Relationship between Modern Media Usage and Tendency to Delinquency: (Case Study: High School Students in Bastak City)', Strategic Research on Social Problems in Iran, 6(19), pp.53-70. magiran.com/p1836856
حبیب احمدی؛ محمد تقی عباسی شوازی ؛ رامین یادگاری؛ فرشاد کرمی. "مطالعه رابطه بین استفاده از رسانه های مدرن و تمایل به بزهکاری در بین نوجوانان دانش آموز (مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بستک)". مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 6 ،19 ، 1397، 53-70. magiran.com/p1836856
Habib Ahmadi; Mohammadtaghi Abbasishavazi ; Ramin Yadegari; Farshad Karami. "The Study of Relationship between Modern Media Usage and Tendency to Delinquency: (Case Study: High School Students in Bastak City)", Strategic Research on Social Problems in Iran, 6, 19, 2018, 53-70. magiran.com/p1836856
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال