ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا صحت منش ، یوسف فاریابی، معصومه برسم، (1397). بررسی کهن الگوها در حوزه تمدنی هلیل رود بر پایه نظریه یونگ، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 28(37)، 83-104. magiran.com/p1836876
Reza Sehhatmanesh , Yosof Faryabi, Masoumeh Barsam Barsam, (2018). Analysis of the Archetype in Halilrood Civilization Basin Based on Yung Theory, History of Islam and Iran, 28(37), 83-104. magiran.com/p1836876
رضا صحت منش ، یوسف فاریابی، معصومه برسم، بررسی کهن الگوها در حوزه تمدنی هلیل رود بر پایه نظریه یونگ. نشریه تاریخ اسلام و ایران، 1397؛ 28(37): 83-104. magiran.com/p1836876
Reza Sehhatmanesh , Yosof Faryabi, Masoumeh Barsam Barsam, Analysis of the Archetype in Halilrood Civilization Basin Based on Yung Theory, History of Islam and Iran, 2018; 28(37): 83-104. magiran.com/p1836876
رضا صحت منش ، یوسف فاریابی، معصومه برسم، "بررسی کهن الگوها در حوزه تمدنی هلیل رود بر پایه نظریه یونگ"، نشریه تاریخ اسلام و ایران 28، شماره 37 (1397): 83-104. magiran.com/p1836876
Reza Sehhatmanesh , Yosof Faryabi, Masoumeh Barsam Barsam, "Analysis of the Archetype in Halilrood Civilization Basin Based on Yung Theory", History of Islam and Iran 28, no.37 (2018): 83-104. magiran.com/p1836876
رضا صحت منش ، یوسف فاریابی، معصومه برسم، (1397). 'بررسی کهن الگوها در حوزه تمدنی هلیل رود بر پایه نظریه یونگ'، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 28(37)، صص.83-104. magiran.com/p1836876
Reza Sehhatmanesh , Yosof Faryabi, Masoumeh Barsam Barsam, (2018). 'Analysis of the Archetype in Halilrood Civilization Basin Based on Yung Theory', History of Islam and Iran, 28(37), pp.83-104. magiran.com/p1836876
رضا صحت منش ؛ یوسف فاریابی؛ معصومه برسم. "بررسی کهن الگوها در حوزه تمدنی هلیل رود بر پایه نظریه یونگ". نشریه تاریخ اسلام و ایران، 28 ،37 ، 1397، 83-104. magiran.com/p1836876
Reza Sehhatmanesh ; Yosof Faryabi; Masoumeh Barsam Barsam. "Analysis of the Archetype in Halilrood Civilization Basin Based on Yung Theory", History of Islam and Iran, 28, 37, 2018, 83-104. magiran.com/p1836876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال