ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم عابدینی مغانکی ، (1397). زمینه های تداوم خاصه سازی درعهد شاه عباس دوم صفوی، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 28(37)، 105-124. magiran.com/p1836879
Maryam Abedini Moghanaki , (2018). The Grounds of Specialization in Shah Abbas Safavid II Period, History of Islam and Iran, 28(37), 105-124. magiran.com/p1836879
مریم عابدینی مغانکی ، زمینه های تداوم خاصه سازی درعهد شاه عباس دوم صفوی. نشریه تاریخ اسلام و ایران، 1397؛ 28(37): 105-124. magiran.com/p1836879
Maryam Abedini Moghanaki , The Grounds of Specialization in Shah Abbas Safavid II Period, History of Islam and Iran, 2018; 28(37): 105-124. magiran.com/p1836879
مریم عابدینی مغانکی ، "زمینه های تداوم خاصه سازی درعهد شاه عباس دوم صفوی"، نشریه تاریخ اسلام و ایران 28، شماره 37 (1397): 105-124. magiran.com/p1836879
Maryam Abedini Moghanaki , "The Grounds of Specialization in Shah Abbas Safavid II Period", History of Islam and Iran 28, no.37 (2018): 105-124. magiran.com/p1836879
مریم عابدینی مغانکی ، (1397). 'زمینه های تداوم خاصه سازی درعهد شاه عباس دوم صفوی'، نشریه تاریخ اسلام و ایران، 28(37)، صص.105-124. magiran.com/p1836879
Maryam Abedini Moghanaki , (2018). 'The Grounds of Specialization in Shah Abbas Safavid II Period', History of Islam and Iran, 28(37), pp.105-124. magiran.com/p1836879
مریم عابدینی مغانکی . "زمینه های تداوم خاصه سازی درعهد شاه عباس دوم صفوی". نشریه تاریخ اسلام و ایران، 28 ،37 ، 1397، 105-124. magiran.com/p1836879
Maryam Abedini Moghanaki . "The Grounds of Specialization in Shah Abbas Safavid II Period", History of Islam and Iran, 28, 37, 2018, 105-124. magiran.com/p1836879
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال