ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین خسرویانفر، خسرو جلالی دهکردی، غلامرضا شریفی، علی جلالی دهکردی، (1397). مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی ایریزین و پروتئین واکنش گر C در زنان چاق، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 20(2)، 13-23. magiran.com/p1837253
Mahin Khosravianfar, Khosro Jalali Dehkordi, Gholamreza Sharifi, Ali Jalali Dehkordi, (2018). Comparison of the effect of period of resistance, aerobic and concurrent training on irisin, CRP serum levels in obese women, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 20(2), 13-23. magiran.com/p1837253
مهین خسرویانفر، خسرو جلالی دهکردی، غلامرضا شریفی، علی جلالی دهکردی، مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی ایریزین و پروتئین واکنش گر C در زنان چاق. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1397؛ 20(2): 13-23. magiran.com/p1837253
Mahin Khosravianfar, Khosro Jalali Dehkordi, Gholamreza Sharifi, Ali Jalali Dehkordi, Comparison of the effect of period of resistance, aerobic and concurrent training on irisin, CRP serum levels in obese women, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2018; 20(2): 13-23. magiran.com/p1837253
مهین خسرویانفر، خسرو جلالی دهکردی، غلامرضا شریفی، علی جلالی دهکردی، "مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی ایریزین و پروتئین واکنش گر C در زنان چاق"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 20، شماره 2 (1397): 13-23. magiran.com/p1837253
Mahin Khosravianfar, Khosro Jalali Dehkordi, Gholamreza Sharifi, Ali Jalali Dehkordi, "Comparison of the effect of period of resistance, aerobic and concurrent training on irisin, CRP serum levels in obese women", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 20, no.2 (2018): 13-23. magiran.com/p1837253
مهین خسرویانفر، خسرو جلالی دهکردی، غلامرضا شریفی، علی جلالی دهکردی، (1397). 'مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی ایریزین و پروتئین واکنش گر C در زنان چاق'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 20(2)، صص.13-23. magiran.com/p1837253
Mahin Khosravianfar, Khosro Jalali Dehkordi, Gholamreza Sharifi, Ali Jalali Dehkordi, (2018). 'Comparison of the effect of period of resistance, aerobic and concurrent training on irisin, CRP serum levels in obese women', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 20(2), pp.13-23. magiran.com/p1837253
مهین خسرویانفر؛ خسرو جلالی دهکردی؛ غلامرضا شریفی؛ علی جلالی دهکردی. "مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی ایریزین و پروتئین واکنش گر C در زنان چاق". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 20 ،2 ، 1397، 13-23. magiran.com/p1837253
Mahin Khosravianfar; Khosro Jalali Dehkordi; Gholamreza Sharifi; Ali Jalali Dehkordi. "Comparison of the effect of period of resistance, aerobic and concurrent training on irisin, CRP serum levels in obese women", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 20, 2, 2018, 13-23. magiran.com/p1837253
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال