ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه کاربر، سید ابراهیم حسینی، غلامحسین رنجبرعمرانی، (1397). اثرات پری ناتال و نئوناتال آندروژن ها بر میزان پلاسمایی تستوسترون، هموسیستئین، طول و قطر استخوان های دراز در زاده های نر و ماده موش های صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 20(2)، 24-34. magiran.com/p1837255
Najme Karbor, Ebrahim Hosseini Seyed , Gholam Hossein Ranjbar Omrani, (2018). Perinatal and neonatal effects of androgens on plasma levels of testosterone, homocysteine, long bones length and diameter in male and female rat's born, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 20(2), 24-34. magiran.com/p1837255
نجمه کاربر، سید ابراهیم حسینی، غلامحسین رنجبرعمرانی، اثرات پری ناتال و نئوناتال آندروژن ها بر میزان پلاسمایی تستوسترون، هموسیستئین، طول و قطر استخوان های دراز در زاده های نر و ماده موش های صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1397؛ 20(2): 24-34. magiran.com/p1837255
Najme Karbor, Ebrahim Hosseini Seyed , Gholam Hossein Ranjbar Omrani, Perinatal and neonatal effects of androgens on plasma levels of testosterone, homocysteine, long bones length and diameter in male and female rat's born, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2018; 20(2): 24-34. magiran.com/p1837255
نجمه کاربر، سید ابراهیم حسینی، غلامحسین رنجبرعمرانی، "اثرات پری ناتال و نئوناتال آندروژن ها بر میزان پلاسمایی تستوسترون، هموسیستئین، طول و قطر استخوان های دراز در زاده های نر و ماده موش های صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 20، شماره 2 (1397): 24-34. magiran.com/p1837255
Najme Karbor, Ebrahim Hosseini Seyed , Gholam Hossein Ranjbar Omrani, "Perinatal and neonatal effects of androgens on plasma levels of testosterone, homocysteine, long bones length and diameter in male and female rat's born", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 20, no.2 (2018): 24-34. magiran.com/p1837255
نجمه کاربر، سید ابراهیم حسینی، غلامحسین رنجبرعمرانی، (1397). 'اثرات پری ناتال و نئوناتال آندروژن ها بر میزان پلاسمایی تستوسترون، هموسیستئین، طول و قطر استخوان های دراز در زاده های نر و ماده موش های صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 20(2)، صص.24-34. magiran.com/p1837255
Najme Karbor, Ebrahim Hosseini Seyed , Gholam Hossein Ranjbar Omrani, (2018). 'Perinatal and neonatal effects of androgens on plasma levels of testosterone, homocysteine, long bones length and diameter in male and female rat's born', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 20(2), pp.24-34. magiran.com/p1837255
نجمه کاربر؛ سید ابراهیم حسینی؛ غلامحسین رنجبرعمرانی. "اثرات پری ناتال و نئوناتال آندروژن ها بر میزان پلاسمایی تستوسترون، هموسیستئین، طول و قطر استخوان های دراز در زاده های نر و ماده موش های صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 20 ،2 ، 1397، 24-34. magiran.com/p1837255
Najme Karbor; Ebrahim Hosseini Seyed ; Gholam Hossein Ranjbar Omrani. "Perinatal and neonatal effects of androgens on plasma levels of testosterone, homocysteine, long bones length and diameter in male and female rat's born", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 20, 2, 2018, 24-34. magiran.com/p1837255
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال