ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شیخی، شهناز طبیعی ، سیدابوالفضل وقار سیدین، غلامعلی ریاحی نوکنده، (1397). اثر ماساژ بازتابی کف پا بر احساس آسایش در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(2)، 28-34. magiran.com/p1837342
Fatemeh Sheikhy, Shahnaz Tabiee , Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Gholam Ali Riyahiinokandeh, (2018). Effect of foot reflexology massage on feeling of comfort in open heart surgery patients: A clinical trial study, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(2), 28-34. magiran.com/p1837342
فاطمه شیخی، شهناز طبیعی ، سیدابوالفضل وقار سیدین، غلامعلی ریاحی نوکنده، اثر ماساژ بازتابی کف پا بر احساس آسایش در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(2): 28-34. magiran.com/p1837342
Fatemeh Sheikhy, Shahnaz Tabiee , Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Gholam Ali Riyahiinokandeh, Effect of foot reflexology massage on feeling of comfort in open heart surgery patients: A clinical trial study, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2018; 20(2): 28-34. magiran.com/p1837342
فاطمه شیخی، شهناز طبیعی ، سیدابوالفضل وقار سیدین، غلامعلی ریاحی نوکنده، "اثر ماساژ بازتابی کف پا بر احساس آسایش در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 2 (1397): 28-34. magiran.com/p1837342
Fatemeh Sheikhy, Shahnaz Tabiee , Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Gholam Ali Riyahiinokandeh, "Effect of foot reflexology massage on feeling of comfort in open heart surgery patients: A clinical trial study", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.2 (2018): 28-34. magiran.com/p1837342
فاطمه شیخی، شهناز طبیعی ، سیدابوالفضل وقار سیدین، غلامعلی ریاحی نوکنده، (1397). 'اثر ماساژ بازتابی کف پا بر احساس آسایش در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(2)، صص.28-34. magiran.com/p1837342
Fatemeh Sheikhy, Shahnaz Tabiee , Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Gholam Ali Riyahiinokandeh, (2018). 'Effect of foot reflexology massage on feeling of comfort in open heart surgery patients: A clinical trial study', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(2), pp.28-34. magiran.com/p1837342
فاطمه شیخی؛ شهناز طبیعی ؛ سیدابوالفضل وقار سیدین؛ غلامعلی ریاحی نوکنده. "اثر ماساژ بازتابی کف پا بر احساس آسایش در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،2 ، 1397، 28-34. magiran.com/p1837342
Fatemeh Sheikhy; Shahnaz Tabiee ; Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin; Gholam Ali Riyahiinokandeh. "Effect of foot reflexology massage on feeling of comfort in open heart surgery patients: A clinical trial study", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 2, 2018, 28-34. magiran.com/p1837342
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال