ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام طاهری ، احمد غلامی، حمید عباس دخت، حسن مکاریان، (1397). اثر پرایمینگ بذر بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی، فصلنامه علوم زراعی ایران، 20(1)، 30-44. magiran.com/p1837555
Taheri, Sh , A. Gholami, H. Abbasdokht, H. Makarian, (2018). Effect of seed priming on photosynthetic pigments, seed yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars under drought stress conditions, Iranian Journal of Crop Sciences, 20(1), 30-44. magiran.com/p1837555
شهرام طاهری ، احمد غلامی، حمید عباس دخت، حسن مکاریان، اثر پرایمینگ بذر بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1397؛ 20(1): 30-44. magiran.com/p1837555
Taheri, Sh , A. Gholami, H. Abbasdokht, H. Makarian, Effect of seed priming on photosynthetic pigments, seed yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars under drought stress conditions, Iranian Journal of Crop Sciences, 2018; 20(1): 30-44. magiran.com/p1837555
شهرام طاهری ، احمد غلامی، حمید عباس دخت، حسن مکاریان، "اثر پرایمینگ بذر بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی"، فصلنامه علوم زراعی ایران 20، شماره 1 (1397): 30-44. magiran.com/p1837555
Taheri, Sh , A. Gholami, H. Abbasdokht, H. Makarian, "Effect of seed priming on photosynthetic pigments, seed yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars under drought stress conditions", Iranian Journal of Crop Sciences 20, no.1 (2018): 30-44. magiran.com/p1837555
شهرام طاهری ، احمد غلامی، حمید عباس دخت، حسن مکاریان، (1397). 'اثر پرایمینگ بذر بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 20(1)، صص.30-44. magiran.com/p1837555
Taheri, Sh , A. Gholami, H. Abbasdokht, H. Makarian, (2018). 'Effect of seed priming on photosynthetic pigments, seed yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars under drought stress conditions', Iranian Journal of Crop Sciences, 20(1), pp.30-44. magiran.com/p1837555
شهرام طاهری ؛ احمد غلامی؛ حمید عباس دخت؛ حسن مکاریان. "اثر پرایمینگ بذر بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی". فصلنامه علوم زراعی ایران، 20 ،1 ، 1397، 30-44. magiran.com/p1837555
Taheri; Sh ; A. Gholami; H. Abbasdokht; H. Makarian. "Effect of seed priming on photosynthetic pigments, seed yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars under drought stress conditions", Iranian Journal of Crop Sciences, 20, 1, 2018, 30-44. magiran.com/p1837555
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال