ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید احمد کلانتر احمدی، رحیم اسلامی زاده، غلامرضا قدرتی، (1397). اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ژنوتیپ های سویا (Glycine max Merrill) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان، فصلنامه علوم زراعی ایران، 20(1)، 45-60. magiran.com/p1837556
Kalantar Ahmadi, S. A. , R. Eslamizadeh, G. R. Ghodrati, (2018). Effect of sowing date on growth and seed yield of soybean (Glycine max Merrill) genotypes under North Khuzestan weather conditions, Iranian Journal of Crop Sciences, 20(1), 45-60. magiran.com/p1837556
سید احمد کلانتر احمدی، رحیم اسلامی زاده، غلامرضا قدرتی، اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ژنوتیپ های سویا (Glycine max Merrill) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1397؛ 20(1): 45-60. magiran.com/p1837556
Kalantar Ahmadi, S. A. , R. Eslamizadeh, G. R. Ghodrati, Effect of sowing date on growth and seed yield of soybean (Glycine max Merrill) genotypes under North Khuzestan weather conditions, Iranian Journal of Crop Sciences, 2018; 20(1): 45-60. magiran.com/p1837556
سید احمد کلانتر احمدی، رحیم اسلامی زاده، غلامرضا قدرتی، "اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ژنوتیپ های سویا (Glycine max Merrill) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان"، فصلنامه علوم زراعی ایران 20، شماره 1 (1397): 45-60. magiran.com/p1837556
Kalantar Ahmadi, S. A. , R. Eslamizadeh, G. R. Ghodrati, "Effect of sowing date on growth and seed yield of soybean (Glycine max Merrill) genotypes under North Khuzestan weather conditions", Iranian Journal of Crop Sciences 20, no.1 (2018): 45-60. magiran.com/p1837556
سید احمد کلانتر احمدی، رحیم اسلامی زاده، غلامرضا قدرتی، (1397). 'اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ژنوتیپ های سویا (Glycine max Merrill) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 20(1)، صص.45-60. magiran.com/p1837556
Kalantar Ahmadi, S. A. , R. Eslamizadeh, G. R. Ghodrati, (2018). 'Effect of sowing date on growth and seed yield of soybean (Glycine max Merrill) genotypes under North Khuzestan weather conditions', Iranian Journal of Crop Sciences, 20(1), pp.45-60. magiran.com/p1837556
سید احمد کلانتر احمدی؛ رحیم اسلامی زاده؛ غلامرضا قدرتی. "اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ژنوتیپ های سویا (Glycine max Merrill) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان". فصلنامه علوم زراعی ایران، 20 ،1 ، 1397، 45-60. magiran.com/p1837556
Kalantar Ahmadi; S. A. ; R. Eslamizadeh; G. R. Ghodrati. "Effect of sowing date on growth and seed yield of soybean (Glycine max Merrill) genotypes under North Khuzestan weather conditions", Iranian Journal of Crop Sciences, 20, 1, 2018, 45-60. magiran.com/p1837556
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال