ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن اسماعیل زاده مقدم، سیروس طهماسبی، غلامعباس لطفعلی آینه، حسن اکبری مقدم، خلیل محمودی، منوچهر سیاح فر، سیدمحمود طبیب غفاری، حسن زالی ، (1397). ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.) در مناطق گرم و خشک ایران، فصلنامه علوم زراعی ایران، 20(1)، 61-76. magiran.com/p1837559
Esmaeilzadeh Moghaddamm., S.Tahmasebi, Gh. A. Lotf Ali Ayeneh, H. Akbari Moghadam, Kh. Mahmoudi, M. Sayyahfar, S. M. Tabib Ghaffari, H. Zali , (2018). Evaluation of grain yield stability of bread wheat (Triticum aestivum L.) promising lines in warm and dry regions of Iran, Iranian Journal of Crop Sciences, 20(1), 61-76. magiran.com/p1837559
محسن اسماعیل زاده مقدم، سیروس طهماسبی، غلامعباس لطفعلی آینه، حسن اکبری مقدم، خلیل محمودی، منوچهر سیاح فر، سیدمحمود طبیب غفاری، حسن زالی ، ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.) در مناطق گرم و خشک ایران. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1397؛ 20(1): 61-76. magiran.com/p1837559
Esmaeilzadeh Moghaddamm., S.Tahmasebi, Gh. A. Lotf Ali Ayeneh, H. Akbari Moghadam, Kh. Mahmoudi, M. Sayyahfar, S. M. Tabib Ghaffari, H. Zali , Evaluation of grain yield stability of bread wheat (Triticum aestivum L.) promising lines in warm and dry regions of Iran, Iranian Journal of Crop Sciences, 2018; 20(1): 61-76. magiran.com/p1837559
محسن اسماعیل زاده مقدم، سیروس طهماسبی، غلامعباس لطفعلی آینه، حسن اکبری مقدم، خلیل محمودی، منوچهر سیاح فر، سیدمحمود طبیب غفاری، حسن زالی ، "ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.) در مناطق گرم و خشک ایران"، فصلنامه علوم زراعی ایران 20، شماره 1 (1397): 61-76. magiran.com/p1837559
Esmaeilzadeh Moghaddamm., S.Tahmasebi, Gh. A. Lotf Ali Ayeneh, H. Akbari Moghadam, Kh. Mahmoudi, M. Sayyahfar, S. M. Tabib Ghaffari, H. Zali , "Evaluation of grain yield stability of bread wheat (Triticum aestivum L.) promising lines in warm and dry regions of Iran", Iranian Journal of Crop Sciences 20, no.1 (2018): 61-76. magiran.com/p1837559
محسن اسماعیل زاده مقدم، سیروس طهماسبی، غلامعباس لطفعلی آینه، حسن اکبری مقدم، خلیل محمودی، منوچهر سیاح فر، سیدمحمود طبیب غفاری، حسن زالی ، (1397). 'ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.) در مناطق گرم و خشک ایران'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 20(1)، صص.61-76. magiran.com/p1837559
Esmaeilzadeh Moghaddamm., S.Tahmasebi, Gh. A. Lotf Ali Ayeneh, H. Akbari Moghadam, Kh. Mahmoudi, M. Sayyahfar, S. M. Tabib Ghaffari, H. Zali , (2018). 'Evaluation of grain yield stability of bread wheat (Triticum aestivum L.) promising lines in warm and dry regions of Iran', Iranian Journal of Crop Sciences, 20(1), pp.61-76. magiran.com/p1837559
محسن اسماعیل زاده مقدم؛ سیروس طهماسبی؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ حسن اکبری مقدم؛ خلیل محمودی؛ منوچهر سیاح فر؛ سیدمحمود طبیب غفاری؛ حسن زالی . "ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.) در مناطق گرم و خشک ایران". فصلنامه علوم زراعی ایران، 20 ،1 ، 1397، 61-76. magiran.com/p1837559
Esmaeilzadeh Moghaddamm.; S.Tahmasebi; Gh. A. Lotf Ali Ayeneh; H. Akbari Moghadam; Kh. Mahmoudi; M. Sayyahfar; S. M. Tabib Ghaffari; H. Zali . "Evaluation of grain yield stability of bread wheat (Triticum aestivum L.) promising lines in warm and dry regions of Iran", Iranian Journal of Crop Sciences, 20, 1, 2018, 61-76. magiran.com/p1837559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال