ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدزکریا محمودی رجا، علی حسن توفیقیان فر، ایمان اکبری، سید محمد محمودی، (1397). بررسی رابطه مصرف رسانه های ارتباطی و سرمایه اجتماعی معلمان (مطالعه موردی: معلمان دوره دبیرستان شهر سی سخت)، فصلنامه رسانه، 29(1)، 57-77. magiran.com/p1837560
Seyed Zakaria Mahmoodi Raja', Ali Hassan Tofighianfar, Iman Akbari, Seyed Mohammad Mahmoodi, (2018). Investigating Relationship between Communication Media Consumption and Teacher's Social Capital (Case Study: High School Teachers of Sisakht City), Rasaneh, 29(1), 57-77. magiran.com/p1837560
سیدزکریا محمودی رجا، علی حسن توفیقیان فر، ایمان اکبری، سید محمد محمودی، بررسی رابطه مصرف رسانه های ارتباطی و سرمایه اجتماعی معلمان (مطالعه موردی: معلمان دوره دبیرستان شهر سی سخت). فصلنامه رسانه، 1397؛ 29(1): 57-77. magiran.com/p1837560
Seyed Zakaria Mahmoodi Raja', Ali Hassan Tofighianfar, Iman Akbari, Seyed Mohammad Mahmoodi, Investigating Relationship between Communication Media Consumption and Teacher's Social Capital (Case Study: High School Teachers of Sisakht City), Rasaneh, 2018; 29(1): 57-77. magiran.com/p1837560
سیدزکریا محمودی رجا، علی حسن توفیقیان فر، ایمان اکبری، سید محمد محمودی، "بررسی رابطه مصرف رسانه های ارتباطی و سرمایه اجتماعی معلمان (مطالعه موردی: معلمان دوره دبیرستان شهر سی سخت)"، فصلنامه رسانه 29، شماره 1 (1397): 57-77. magiran.com/p1837560
Seyed Zakaria Mahmoodi Raja', Ali Hassan Tofighianfar, Iman Akbari, Seyed Mohammad Mahmoodi, "Investigating Relationship between Communication Media Consumption and Teacher's Social Capital (Case Study: High School Teachers of Sisakht City)", Rasaneh 29, no.1 (2018): 57-77. magiran.com/p1837560
سیدزکریا محمودی رجا، علی حسن توفیقیان فر، ایمان اکبری، سید محمد محمودی، (1397). 'بررسی رابطه مصرف رسانه های ارتباطی و سرمایه اجتماعی معلمان (مطالعه موردی: معلمان دوره دبیرستان شهر سی سخت)'، فصلنامه رسانه، 29(1)، صص.57-77. magiran.com/p1837560
Seyed Zakaria Mahmoodi Raja', Ali Hassan Tofighianfar, Iman Akbari, Seyed Mohammad Mahmoodi, (2018). 'Investigating Relationship between Communication Media Consumption and Teacher's Social Capital (Case Study: High School Teachers of Sisakht City)', Rasaneh, 29(1), pp.57-77. magiran.com/p1837560
سیدزکریا محمودی رجا؛ علی حسن توفیقیان فر؛ ایمان اکبری؛ سید محمد محمودی. "بررسی رابطه مصرف رسانه های ارتباطی و سرمایه اجتماعی معلمان (مطالعه موردی: معلمان دوره دبیرستان شهر سی سخت)". فصلنامه رسانه، 29 ،1 ، 1397، 57-77. magiran.com/p1837560
Seyed Zakaria Mahmoodi Raja'; Ali Hassan Tofighianfar; Iman Akbari; Seyed Mohammad Mahmoodi. "Investigating Relationship between Communication Media Consumption and Teacher's Social Capital (Case Study: High School Teachers of Sisakht City)", Rasaneh, 29, 1, 2018, 57-77. magiran.com/p1837560
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال