ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید نجفی نژاد، حمیدرضا مطهری، (1396). تاملی بر تاریخ نگاری درباری عصر صفوی؛مطالعه موردی کتاب تکمله الاخبار، پژوهش نامه تاریخ، 12(46)، 115-134. magiran.com/p1837589
Saeid Najafinezhad, Hamid Reza Motahari, (2017). Reflection on the Royal historiography of Safavid era; Case Study: Takmelat Al Akhbar book, Scientific Journal of History Research, 12(46), 115-134. magiran.com/p1837589
سعید نجفی نژاد، حمیدرضا مطهری، تاملی بر تاریخ نگاری درباری عصر صفوی؛مطالعه موردی کتاب تکمله الاخبار. پژوهش نامه تاریخ، 1396؛ 12(46): 115-134. magiran.com/p1837589
Saeid Najafinezhad, Hamid Reza Motahari, Reflection on the Royal historiography of Safavid era; Case Study: Takmelat Al Akhbar book, Scientific Journal of History Research, 2017; 12(46): 115-134. magiran.com/p1837589
سعید نجفی نژاد، حمیدرضا مطهری، "تاملی بر تاریخ نگاری درباری عصر صفوی؛مطالعه موردی کتاب تکمله الاخبار"، پژوهش نامه تاریخ 12، شماره 46 (1396): 115-134. magiran.com/p1837589
Saeid Najafinezhad, Hamid Reza Motahari, "Reflection on the Royal historiography of Safavid era; Case Study: Takmelat Al Akhbar book", Scientific Journal of History Research 12, no.46 (2017): 115-134. magiran.com/p1837589
سعید نجفی نژاد، حمیدرضا مطهری، (1396). 'تاملی بر تاریخ نگاری درباری عصر صفوی؛مطالعه موردی کتاب تکمله الاخبار'، پژوهش نامه تاریخ، 12(46)، صص.115-134. magiran.com/p1837589
Saeid Najafinezhad, Hamid Reza Motahari, (2017). 'Reflection on the Royal historiography of Safavid era; Case Study: Takmelat Al Akhbar book', Scientific Journal of History Research, 12(46), pp.115-134. magiran.com/p1837589
سعید نجفی نژاد؛ حمیدرضا مطهری. "تاملی بر تاریخ نگاری درباری عصر صفوی؛مطالعه موردی کتاب تکمله الاخبار". پژوهش نامه تاریخ، 12 ،46 ، 1396، 115-134. magiran.com/p1837589
Saeid Najafinezhad; Hamid Reza Motahari. "Reflection on the Royal historiography of Safavid era; Case Study: Takmelat Al Akhbar book", Scientific Journal of History Research, 12, 46, 2017, 115-134. magiran.com/p1837589
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال