ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سینا فروزش ، (1396). ترکیب و خاستگاه اجتماعی شورشیان بابی با تاکید بر شورش بابی ها در مازندران (1265-1264 قمری)، پژوهش نامه تاریخ، 12(46)، 63-82. magiran.com/p1837591
Sina Foroozesh , (2017). The composition and social origin of the Babi insurgents with an emphasis on the Babi rebellion in Mazandaran (1264-1265 AH), Scientific Journal of History Research, 12(46), 63-82. magiran.com/p1837591
سینا فروزش ، ترکیب و خاستگاه اجتماعی شورشیان بابی با تاکید بر شورش بابی ها در مازندران (1265-1264 قمری). پژوهش نامه تاریخ، 1396؛ 12(46): 63-82. magiran.com/p1837591
Sina Foroozesh , The composition and social origin of the Babi insurgents with an emphasis on the Babi rebellion in Mazandaran (1264-1265 AH), Scientific Journal of History Research, 2017; 12(46): 63-82. magiran.com/p1837591
سینا فروزش ، "ترکیب و خاستگاه اجتماعی شورشیان بابی با تاکید بر شورش بابی ها در مازندران (1265-1264 قمری)"، پژوهش نامه تاریخ 12، شماره 46 (1396): 63-82. magiran.com/p1837591
Sina Foroozesh , "The composition and social origin of the Babi insurgents with an emphasis on the Babi rebellion in Mazandaran (1264-1265 AH)", Scientific Journal of History Research 12, no.46 (2017): 63-82. magiran.com/p1837591
سینا فروزش ، (1396). 'ترکیب و خاستگاه اجتماعی شورشیان بابی با تاکید بر شورش بابی ها در مازندران (1265-1264 قمری)'، پژوهش نامه تاریخ، 12(46)، صص.63-82. magiran.com/p1837591
Sina Foroozesh , (2017). 'The composition and social origin of the Babi insurgents with an emphasis on the Babi rebellion in Mazandaran (1264-1265 AH)', Scientific Journal of History Research, 12(46), pp.63-82. magiran.com/p1837591
سینا فروزش . "ترکیب و خاستگاه اجتماعی شورشیان بابی با تاکید بر شورش بابی ها در مازندران (1265-1264 قمری)". پژوهش نامه تاریخ، 12 ،46 ، 1396، 63-82. magiran.com/p1837591
Sina Foroozesh . "The composition and social origin of the Babi insurgents with an emphasis on the Babi rebellion in Mazandaran (1264-1265 AH)", Scientific Journal of History Research, 12, 46, 2017, 63-82. magiran.com/p1837591
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال