ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد احمد آبادی، سهیلا ترابی فارسیانی ، فیض الله بوشاسب گوشه، (1396). واکاوی فرایند نفوذ روسای نظمیه برساختار قدرت دردوره پهلوی اول (1304-1320ه.ش.)، پژوهش نامه تاریخ، 12(46)، 1-26. magiran.com/p1837594
Moammad Ahmadabadi, Soheyla Torabi , Fizolah Boshasb, (2017). This study aims to provide a systematic understanding of the organization of police chiefs of police actions during the Pahlavi and the period in question Reza Shah's modernization quasi Bashd.tghyyrat developments in Brnzmyh community also had its impact, Scientific Journal of History Research, 12(46), 1-26. magiran.com/p1837594
محمد احمد آبادی، سهیلا ترابی فارسیانی ، فیض الله بوشاسب گوشه، واکاوی فرایند نفوذ روسای نظمیه برساختار قدرت دردوره پهلوی اول (1304-1320ه.ش.). پژوهش نامه تاریخ، 1396؛ 12(46): 1-26. magiran.com/p1837594
Moammad Ahmadabadi, Soheyla Torabi , Fizolah Boshasb, This study aims to provide a systematic understanding of the organization of police chiefs of police actions during the Pahlavi and the period in question Reza Shah's modernization quasi Bashd.tghyyrat developments in Brnzmyh community also had its impact, Scientific Journal of History Research, 2017; 12(46): 1-26. magiran.com/p1837594
محمد احمد آبادی، سهیلا ترابی فارسیانی ، فیض الله بوشاسب گوشه، "واکاوی فرایند نفوذ روسای نظمیه برساختار قدرت دردوره پهلوی اول (1304-1320ه.ش.)"، پژوهش نامه تاریخ 12، شماره 46 (1396): 1-26. magiran.com/p1837594
Moammad Ahmadabadi, Soheyla Torabi , Fizolah Boshasb, "This study aims to provide a systematic understanding of the organization of police chiefs of police actions during the Pahlavi and the period in question Reza Shah's modernization quasi Bashd.tghyyrat developments in Brnzmyh community also had its impact", Scientific Journal of History Research 12, no.46 (2017): 1-26. magiran.com/p1837594
محمد احمد آبادی، سهیلا ترابی فارسیانی ، فیض الله بوشاسب گوشه، (1396). 'واکاوی فرایند نفوذ روسای نظمیه برساختار قدرت دردوره پهلوی اول (1304-1320ه.ش.)'، پژوهش نامه تاریخ، 12(46)، صص.1-26. magiran.com/p1837594
Moammad Ahmadabadi, Soheyla Torabi , Fizolah Boshasb, (2017). 'This study aims to provide a systematic understanding of the organization of police chiefs of police actions during the Pahlavi and the period in question Reza Shah's modernization quasi Bashd.tghyyrat developments in Brnzmyh community also had its impact', Scientific Journal of History Research, 12(46), pp.1-26. magiran.com/p1837594
محمد احمد آبادی؛ سهیلا ترابی فارسیانی ؛ فیض الله بوشاسب گوشه. "واکاوی فرایند نفوذ روسای نظمیه برساختار قدرت دردوره پهلوی اول (1304-1320ه.ش.)". پژوهش نامه تاریخ، 12 ،46 ، 1396، 1-26. magiran.com/p1837594
Moammad Ahmadabadi; Soheyla Torabi ; Fizolah Boshasb. "This study aims to provide a systematic understanding of the organization of police chiefs of police actions during the Pahlavi and the period in question Reza Shah's modernization quasi Bashd.tghyyrat developments in Brnzmyh community also had its impact", Scientific Journal of History Research, 12, 46, 2017, 1-26. magiran.com/p1837594
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال