ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ساکت نالکیاشری، سید محمد حکاک ، (1397). وجود جهان خارج در نظر لاک، فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی، 20(1)، 26-48. magiran.com/p1837596
Mohammad Saket, Seyed Mohammad Hakkak , (2018). The Existence of the External World According to John Locke, Theological-Philosophical Research, 20(1), 26-48. magiran.com/p1837596
محمد ساکت نالکیاشری، سید محمد حکاک ، وجود جهان خارج در نظر لاک. فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی، 1397؛ 20(1): 26-48. magiran.com/p1837596
Mohammad Saket, Seyed Mohammad Hakkak , The Existence of the External World According to John Locke, Theological-Philosophical Research, 2018; 20(1): 26-48. magiran.com/p1837596
محمد ساکت نالکیاشری، سید محمد حکاک ، "وجود جهان خارج در نظر لاک"، فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی 20، شماره 1 (1397): 26-48. magiran.com/p1837596
Mohammad Saket, Seyed Mohammad Hakkak , "The Existence of the External World According to John Locke", Theological-Philosophical Research 20, no.1 (2018): 26-48. magiran.com/p1837596
محمد ساکت نالکیاشری، سید محمد حکاک ، (1397). 'وجود جهان خارج در نظر لاک'، فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی، 20(1)، صص.26-48. magiran.com/p1837596
Mohammad Saket, Seyed Mohammad Hakkak , (2018). 'The Existence of the External World According to John Locke', Theological-Philosophical Research, 20(1), pp.26-48. magiran.com/p1837596
محمد ساکت نالکیاشری؛ سید محمد حکاک . "وجود جهان خارج در نظر لاک". فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی، 20 ،1 ، 1397، 26-48. magiran.com/p1837596
Mohammad Saket; Seyed Mohammad Hakkak . "The Existence of the External World According to John Locke", Theological-Philosophical Research, 20, 1, 2018, 26-48. magiran.com/p1837596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال