ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن میرزامحمدی، فاطمه جهانی جوانمردی، محمد نوروزی، (1397). بازشناسی آموزه های تربیتی امام رضا(ع) و کاربست آن ها در عصر حاضر، فصلنامه فرهنگ رضوی، 5(20)، 69-104. magiran.com/p1837681
Mohammad Hassan Mirzamohammadi, Fatemeh Jahani Javanmardi, Mohammad Norouzi, (2018). Recognition of the educational implications of Imam Reza (AS) and their application in the present era, Journal of Razavi Culture, 5(20), 69-104. magiran.com/p1837681
محمدحسن میرزامحمدی، فاطمه جهانی جوانمردی، محمد نوروزی، بازشناسی آموزه های تربیتی امام رضا(ع) و کاربست آن ها در عصر حاضر. فصلنامه فرهنگ رضوی، 1397؛ 5(20): 69-104. magiran.com/p1837681
Mohammad Hassan Mirzamohammadi, Fatemeh Jahani Javanmardi, Mohammad Norouzi, Recognition of the educational implications of Imam Reza (AS) and their application in the present era, Journal of Razavi Culture, 2018; 5(20): 69-104. magiran.com/p1837681
محمدحسن میرزامحمدی، فاطمه جهانی جوانمردی، محمد نوروزی، "بازشناسی آموزه های تربیتی امام رضا(ع) و کاربست آن ها در عصر حاضر"، فصلنامه فرهنگ رضوی 5، شماره 20 (1397): 69-104. magiran.com/p1837681
Mohammad Hassan Mirzamohammadi, Fatemeh Jahani Javanmardi, Mohammad Norouzi, "Recognition of the educational implications of Imam Reza (AS) and their application in the present era", Journal of Razavi Culture 5, no.20 (2018): 69-104. magiran.com/p1837681
محمدحسن میرزامحمدی، فاطمه جهانی جوانمردی، محمد نوروزی، (1397). 'بازشناسی آموزه های تربیتی امام رضا(ع) و کاربست آن ها در عصر حاضر'، فصلنامه فرهنگ رضوی، 5(20)، صص.69-104. magiran.com/p1837681
Mohammad Hassan Mirzamohammadi, Fatemeh Jahani Javanmardi, Mohammad Norouzi, (2018). 'Recognition of the educational implications of Imam Reza (AS) and their application in the present era', Journal of Razavi Culture, 5(20), pp.69-104. magiran.com/p1837681
محمدحسن میرزامحمدی؛ فاطمه جهانی جوانمردی؛ محمد نوروزی. "بازشناسی آموزه های تربیتی امام رضا(ع) و کاربست آن ها در عصر حاضر". فصلنامه فرهنگ رضوی، 5 ،20 ، 1397، 69-104. magiran.com/p1837681
Mohammad Hassan Mirzamohammadi; Fatemeh Jahani Javanmardi; Mohammad Norouzi. "Recognition of the educational implications of Imam Reza (AS) and their application in the present era", Journal of Razavi Culture, 5, 20, 2018, 69-104. magiran.com/p1837681
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال