ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بابایی، زهرا طوطیان ، حسن مروتی، بهادر شجاعی، سیمین فاضلی پور، (1397). اثرات محافظتی ویتامین E بر کیفیت اسپرم و برخی از پارامترهای سرمی موش های سفید کوچک آزمایشگاهی در سمیت حاصل از دیانابول، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، 81-91. magiran.com/p1838018
Mohammad Babaei, Zahra Tootian , Hassan Morovvati, Bahador Shojaei, Simin Fazelipour, (2018). Protective effects of vitamin E on sperm characteristics and some serum parameters in mice toxicity induced by dianabol, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), 81-91. magiran.com/p1838018
محمد بابایی، زهرا طوطیان ، حسن مروتی، بهادر شجاعی، سیمین فاضلی پور، اثرات محافظتی ویتامین E بر کیفیت اسپرم و برخی از پارامترهای سرمی موش های سفید کوچک آزمایشگاهی در سمیت حاصل از دیانابول. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1397؛ 28(2): 81-91. magiran.com/p1838018
Mohammad Babaei, Zahra Tootian , Hassan Morovvati, Bahador Shojaei, Simin Fazelipour, Protective effects of vitamin E on sperm characteristics and some serum parameters in mice toxicity induced by dianabol, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2018; 28(2): 81-91. magiran.com/p1838018
محمد بابایی، زهرا طوطیان ، حسن مروتی، بهادر شجاعی، سیمین فاضلی پور، "اثرات محافظتی ویتامین E بر کیفیت اسپرم و برخی از پارامترهای سرمی موش های سفید کوچک آزمایشگاهی در سمیت حاصل از دیانابول"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 28، شماره 2 (1397): 81-91. magiran.com/p1838018
Mohammad Babaei, Zahra Tootian , Hassan Morovvati, Bahador Shojaei, Simin Fazelipour, "Protective effects of vitamin E on sperm characteristics and some serum parameters in mice toxicity induced by dianabol", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 28, no.2 (2018): 81-91. magiran.com/p1838018
محمد بابایی، زهرا طوطیان ، حسن مروتی، بهادر شجاعی، سیمین فاضلی پور، (1397). 'اثرات محافظتی ویتامین E بر کیفیت اسپرم و برخی از پارامترهای سرمی موش های سفید کوچک آزمایشگاهی در سمیت حاصل از دیانابول'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، صص.81-91. magiran.com/p1838018
Mohammad Babaei, Zahra Tootian , Hassan Morovvati, Bahador Shojaei, Simin Fazelipour, (2018). 'Protective effects of vitamin E on sperm characteristics and some serum parameters in mice toxicity induced by dianabol', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), pp.81-91. magiran.com/p1838018
محمد بابایی؛ زهرا طوطیان ؛ حسن مروتی؛ بهادر شجاعی؛ سیمین فاضلی پور. "اثرات محافظتی ویتامین E بر کیفیت اسپرم و برخی از پارامترهای سرمی موش های سفید کوچک آزمایشگاهی در سمیت حاصل از دیانابول". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28 ،2 ، 1397، 81-91. magiran.com/p1838018
Mohammad Babaei; Zahra Tootian ; Hassan Morovvati; Bahador Shojaei; Simin Fazelipour. "Protective effects of vitamin E on sperm characteristics and some serum parameters in mice toxicity induced by dianabol", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28, 2, 2018, 81-91. magiran.com/p1838018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال