ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوشین ناهید، نیما بهادر ، نعمت الله رزمی، (1397). نقش پیگمان های استخراجی از باکتری های جدا شده از محیط بر روی میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از بیماران دیابتیک، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، 104-116. magiran.com/p1838022
Noushin Nahid, Nima Bahador , Nematollah Razmi, (2018). Role of extracted pigment from environmental isolated bacteria on antibiotic resistant isolated microorganisms from diabetic patients, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), 104-116. magiran.com/p1838022
نوشین ناهید، نیما بهادر ، نعمت الله رزمی، نقش پیگمان های استخراجی از باکتری های جدا شده از محیط بر روی میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از بیماران دیابتیک. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1397؛ 28(2): 104-116. magiran.com/p1838022
Noushin Nahid, Nima Bahador , Nematollah Razmi, Role of extracted pigment from environmental isolated bacteria on antibiotic resistant isolated microorganisms from diabetic patients, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2018; 28(2): 104-116. magiran.com/p1838022
نوشین ناهید، نیما بهادر ، نعمت الله رزمی، "نقش پیگمان های استخراجی از باکتری های جدا شده از محیط بر روی میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از بیماران دیابتیک"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 28، شماره 2 (1397): 104-116. magiran.com/p1838022
Noushin Nahid, Nima Bahador , Nematollah Razmi, "Role of extracted pigment from environmental isolated bacteria on antibiotic resistant isolated microorganisms from diabetic patients", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 28, no.2 (2018): 104-116. magiran.com/p1838022
نوشین ناهید، نیما بهادر ، نعمت الله رزمی، (1397). 'نقش پیگمان های استخراجی از باکتری های جدا شده از محیط بر روی میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از بیماران دیابتیک'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، صص.104-116. magiran.com/p1838022
Noushin Nahid, Nima Bahador , Nematollah Razmi, (2018). 'Role of extracted pigment from environmental isolated bacteria on antibiotic resistant isolated microorganisms from diabetic patients', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), pp.104-116. magiran.com/p1838022
نوشین ناهید؛ نیما بهادر ؛ نعمت الله رزمی. "نقش پیگمان های استخراجی از باکتری های جدا شده از محیط بر روی میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از بیماران دیابتیک". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28 ،2 ، 1397، 104-116. magiran.com/p1838022
Noushin Nahid; Nima Bahador ; Nematollah Razmi. "Role of extracted pigment from environmental isolated bacteria on antibiotic resistant isolated microorganisms from diabetic patients", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28, 2, 2018, 104-116. magiran.com/p1838022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال