ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن جعفری ، امیر رشیدلمیر، مصطفی داستانی، مهرداد فتحی، سید عماد علوی نیا، (1397). تاثیر نوتوانی قلبی بر ApoA و ApoB در مردان مبتلا به بیماری قلبی کرونری (CHD) پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (CABG)، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، 117-123. magiran.com/p1838028
Mohsen Jafari , Amir Rashidlamir, Mostafa Dastani, Mehrdad Fathi, Seyed Emad Alavinya, (2018). The effect of cardiac rehabilitation on ApoA1 and ApoB in men with coronary heart disease (CHD) after coronary artery bypass graft (CABG), Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), 117-123. magiran.com/p1838028
محسن جعفری ، امیر رشیدلمیر، مصطفی داستانی، مهرداد فتحی، سید عماد علوی نیا، تاثیر نوتوانی قلبی بر ApoA و ApoB در مردان مبتلا به بیماری قلبی کرونری (CHD) پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (CABG). فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1397؛ 28(2): 117-123. magiran.com/p1838028
Mohsen Jafari , Amir Rashidlamir, Mostafa Dastani, Mehrdad Fathi, Seyed Emad Alavinya, The effect of cardiac rehabilitation on ApoA1 and ApoB in men with coronary heart disease (CHD) after coronary artery bypass graft (CABG), Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2018; 28(2): 117-123. magiran.com/p1838028
محسن جعفری ، امیر رشیدلمیر، مصطفی داستانی، مهرداد فتحی، سید عماد علوی نیا، "تاثیر نوتوانی قلبی بر ApoA و ApoB در مردان مبتلا به بیماری قلبی کرونری (CHD) پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (CABG)"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 28، شماره 2 (1397): 117-123. magiran.com/p1838028
Mohsen Jafari , Amir Rashidlamir, Mostafa Dastani, Mehrdad Fathi, Seyed Emad Alavinya, "The effect of cardiac rehabilitation on ApoA1 and ApoB in men with coronary heart disease (CHD) after coronary artery bypass graft (CABG)", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 28, no.2 (2018): 117-123. magiran.com/p1838028
محسن جعفری ، امیر رشیدلمیر، مصطفی داستانی، مهرداد فتحی، سید عماد علوی نیا، (1397). 'تاثیر نوتوانی قلبی بر ApoA و ApoB در مردان مبتلا به بیماری قلبی کرونری (CHD) پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (CABG)'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، صص.117-123. magiran.com/p1838028
Mohsen Jafari , Amir Rashidlamir, Mostafa Dastani, Mehrdad Fathi, Seyed Emad Alavinya, (2018). 'The effect of cardiac rehabilitation on ApoA1 and ApoB in men with coronary heart disease (CHD) after coronary artery bypass graft (CABG)', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), pp.117-123. magiran.com/p1838028
محسن جعفری ؛ امیر رشیدلمیر؛ مصطفی داستانی؛ مهرداد فتحی؛ سید عماد علوی نیا. "تاثیر نوتوانی قلبی بر ApoA و ApoB در مردان مبتلا به بیماری قلبی کرونری (CHD) پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (CABG)". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28 ،2 ، 1397، 117-123. magiran.com/p1838028
Mohsen Jafari ; Amir Rashidlamir; Mostafa Dastani; Mehrdad Fathi; Seyed Emad Alavinya. "The effect of cardiac rehabilitation on ApoA1 and ApoB in men with coronary heart disease (CHD) after coronary artery bypass graft (CABG)", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28, 2, 2018, 117-123. magiran.com/p1838028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال