ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا طرفه، ناصر هرزندی ، مصطفی قادری، (1397). تشخیص سرولوژیکی گروه A روتاویروس های انسانی در نمونه های فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و آب رودخانه در استان البرز، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، 124-129. magiran.com/p1838030
Zahra Torfeh, Naser Harzandi , Mostafa Ghaderi, (2018). Serological detection of human group A rotaviruses in urban sewage, hospital sewage and river water samples in Alborz Province, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), 124-129. magiran.com/p1838030
زهرا طرفه، ناصر هرزندی ، مصطفی قادری، تشخیص سرولوژیکی گروه A روتاویروس های انسانی در نمونه های فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و آب رودخانه در استان البرز. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1397؛ 28(2): 124-129. magiran.com/p1838030
Zahra Torfeh, Naser Harzandi , Mostafa Ghaderi, Serological detection of human group A rotaviruses in urban sewage, hospital sewage and river water samples in Alborz Province, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2018; 28(2): 124-129. magiran.com/p1838030
زهرا طرفه، ناصر هرزندی ، مصطفی قادری، "تشخیص سرولوژیکی گروه A روتاویروس های انسانی در نمونه های فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و آب رودخانه در استان البرز"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 28، شماره 2 (1397): 124-129. magiran.com/p1838030
Zahra Torfeh, Naser Harzandi , Mostafa Ghaderi, "Serological detection of human group A rotaviruses in urban sewage, hospital sewage and river water samples in Alborz Province", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 28, no.2 (2018): 124-129. magiran.com/p1838030
زهرا طرفه، ناصر هرزندی ، مصطفی قادری، (1397). 'تشخیص سرولوژیکی گروه A روتاویروس های انسانی در نمونه های فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و آب رودخانه در استان البرز'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، صص.124-129. magiran.com/p1838030
Zahra Torfeh, Naser Harzandi , Mostafa Ghaderi, (2018). 'Serological detection of human group A rotaviruses in urban sewage, hospital sewage and river water samples in Alborz Province', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), pp.124-129. magiran.com/p1838030
زهرا طرفه؛ ناصر هرزندی ؛ مصطفی قادری. "تشخیص سرولوژیکی گروه A روتاویروس های انسانی در نمونه های فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و آب رودخانه در استان البرز". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28 ،2 ، 1397، 124-129. magiran.com/p1838030
Zahra Torfeh; Naser Harzandi ; Mostafa Ghaderi. "Serological detection of human group A rotaviruses in urban sewage, hospital sewage and river water samples in Alborz Province", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28, 2, 2018, 124-129. magiran.com/p1838030
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال