ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ونوس صادقی ، کیومرث امینی، (1397). بررسی و شناسایی اینتگرون های کلاس Ι، II و III سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های بالینی برخی از مراکز درمانی تهران، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، 130-135. magiran.com/p1838031
Venus Sadeghi , Kumarss Amini, (2018). Study and identify integrons class Ι, II III, Salmonella typhimurium isolated from clinical samples of Tehran Medical Centers, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), 130-135. magiran.com/p1838031
ونوس صادقی ، کیومرث امینی، بررسی و شناسایی اینتگرون های کلاس Ι، II و III سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های بالینی برخی از مراکز درمانی تهران. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1397؛ 28(2): 130-135. magiran.com/p1838031
Venus Sadeghi , Kumarss Amini, Study and identify integrons class Ι, II III, Salmonella typhimurium isolated from clinical samples of Tehran Medical Centers, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2018; 28(2): 130-135. magiran.com/p1838031
ونوس صادقی ، کیومرث امینی، "بررسی و شناسایی اینتگرون های کلاس Ι، II و III سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های بالینی برخی از مراکز درمانی تهران"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 28، شماره 2 (1397): 130-135. magiran.com/p1838031
Venus Sadeghi , Kumarss Amini, "Study and identify integrons class Ι, II III, Salmonella typhimurium isolated from clinical samples of Tehran Medical Centers", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 28, no.2 (2018): 130-135. magiran.com/p1838031
ونوس صادقی ، کیومرث امینی، (1397). 'بررسی و شناسایی اینتگرون های کلاس Ι، II و III سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های بالینی برخی از مراکز درمانی تهران'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، صص.130-135. magiran.com/p1838031
Venus Sadeghi , Kumarss Amini, (2018). 'Study and identify integrons class Ι, II III, Salmonella typhimurium isolated from clinical samples of Tehran Medical Centers', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), pp.130-135. magiran.com/p1838031
ونوس صادقی ؛ کیومرث امینی. "بررسی و شناسایی اینتگرون های کلاس Ι، II و III سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های بالینی برخی از مراکز درمانی تهران". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28 ،2 ، 1397، 130-135. magiran.com/p1838031
Venus Sadeghi ; Kumarss Amini. "Study and identify integrons class Ι, II III, Salmonella typhimurium isolated from clinical samples of Tehran Medical Centers", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28, 2, 2018, 130-135. magiran.com/p1838031
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال