ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب عباسی سنجدری، ایروان مسعودی اصل ، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، (1397). مقایسه سیستم مدیریت کیفیت برای بیمارستان های شهر تهران و بیمارستان های اروپا مبتنی بر اعتباربخشی، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، 136-144. magiran.com/p1838032
Zeinab Abasi Sanjdari, Iravan Masoudi Asl , Katayuon Jahangiri, Leila Riahi, (2018). A comparison of hospital quality management systems in Tehran hospitals and European hospitals, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), 136-144. magiran.com/p1838032
زینب عباسی سنجدری، ایروان مسعودی اصل ، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، مقایسه سیستم مدیریت کیفیت برای بیمارستان های شهر تهران و بیمارستان های اروپا مبتنی بر اعتباربخشی. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1397؛ 28(2): 136-144. magiran.com/p1838032
Zeinab Abasi Sanjdari, Iravan Masoudi Asl , Katayuon Jahangiri, Leila Riahi, A comparison of hospital quality management systems in Tehran hospitals and European hospitals, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2018; 28(2): 136-144. magiran.com/p1838032
زینب عباسی سنجدری، ایروان مسعودی اصل ، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، "مقایسه سیستم مدیریت کیفیت برای بیمارستان های شهر تهران و بیمارستان های اروپا مبتنی بر اعتباربخشی"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 28، شماره 2 (1397): 136-144. magiran.com/p1838032
Zeinab Abasi Sanjdari, Iravan Masoudi Asl , Katayuon Jahangiri, Leila Riahi, "A comparison of hospital quality management systems in Tehran hospitals and European hospitals", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 28, no.2 (2018): 136-144. magiran.com/p1838032
زینب عباسی سنجدری، ایروان مسعودی اصل ، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی، (1397). 'مقایسه سیستم مدیریت کیفیت برای بیمارستان های شهر تهران و بیمارستان های اروپا مبتنی بر اعتباربخشی'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، صص.136-144. magiran.com/p1838032
Zeinab Abasi Sanjdari, Iravan Masoudi Asl , Katayuon Jahangiri, Leila Riahi, (2018). 'A comparison of hospital quality management systems in Tehran hospitals and European hospitals', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), pp.136-144. magiran.com/p1838032
زینب عباسی سنجدری؛ ایروان مسعودی اصل ؛ کتایون جهانگیری؛ لیلا ریاحی. "مقایسه سیستم مدیریت کیفیت برای بیمارستان های شهر تهران و بیمارستان های اروپا مبتنی بر اعتباربخشی". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28 ،2 ، 1397، 136-144. magiran.com/p1838032
Zeinab Abasi Sanjdari; Iravan Masoudi Asl ; Katayuon Jahangiri; Leila Riahi. "A comparison of hospital quality management systems in Tehran hospitals and European hospitals", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28, 2, 2018, 136-144. magiran.com/p1838032
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال