ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته عتابی، رضا محمدی ، (1397). ارزیابی عملکرد کیت های متداول اندازه گیری کراتی نین در سرم و ادرار:آیا نتایج حاصل از این روش ها برای استفاده بالینی مناسب هستند؟، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، 162-169. magiran.com/p1838035
Fereshteh Atabi, Reza Mohammadi , (2018). Evaluation of the performance of common kits for the measurement of creatinine in serum and urine: are the results of these methods suitable for clinical use?, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), 162-169. magiran.com/p1838035
فرشته عتابی، رضا محمدی ، ارزیابی عملکرد کیت های متداول اندازه گیری کراتی نین در سرم و ادرار:آیا نتایج حاصل از این روش ها برای استفاده بالینی مناسب هستند؟. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1397؛ 28(2): 162-169. magiran.com/p1838035
Fereshteh Atabi, Reza Mohammadi , Evaluation of the performance of common kits for the measurement of creatinine in serum and urine: are the results of these methods suitable for clinical use?, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2018; 28(2): 162-169. magiran.com/p1838035
فرشته عتابی، رضا محمدی ، "ارزیابی عملکرد کیت های متداول اندازه گیری کراتی نین در سرم و ادرار:آیا نتایج حاصل از این روش ها برای استفاده بالینی مناسب هستند؟"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 28، شماره 2 (1397): 162-169. magiran.com/p1838035
Fereshteh Atabi, Reza Mohammadi , "Evaluation of the performance of common kits for the measurement of creatinine in serum and urine: are the results of these methods suitable for clinical use?", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 28, no.2 (2018): 162-169. magiran.com/p1838035
فرشته عتابی، رضا محمدی ، (1397). 'ارزیابی عملکرد کیت های متداول اندازه گیری کراتی نین در سرم و ادرار:آیا نتایج حاصل از این روش ها برای استفاده بالینی مناسب هستند؟'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(2)، صص.162-169. magiran.com/p1838035
Fereshteh Atabi, Reza Mohammadi , (2018). 'Evaluation of the performance of common kits for the measurement of creatinine in serum and urine: are the results of these methods suitable for clinical use?', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(2), pp.162-169. magiran.com/p1838035
فرشته عتابی؛ رضا محمدی . "ارزیابی عملکرد کیت های متداول اندازه گیری کراتی نین در سرم و ادرار:آیا نتایج حاصل از این روش ها برای استفاده بالینی مناسب هستند؟". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28 ،2 ، 1397، 162-169. magiran.com/p1838035
Fereshteh Atabi; Reza Mohammadi . "Evaluation of the performance of common kits for the measurement of creatinine in serum and urine: are the results of these methods suitable for clinical use?", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28, 2, 2018, 162-169. magiran.com/p1838035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال