ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهناز ترک زهرانی، ذلیخا کرم الهی ، علیرضا اکبرزاده، هاشمیه چهره، منیره محمدحسن نهال، (1397). بررسی تاثیر حامی همتا بر الگوی رشد شیرخواران کمتر از یکسال، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(1)، 176-186. magiran.com/p1838122
Shahnaz Tork Zahrani, Alireza Akbar Zadhe, Hashemieh Chehreh, Monireh Nahal, (2018). Eficacy of Peer Support on Growth Patterns of Infants below One Year Old, Ilam University of Medical Science, 26(1), 176-186. magiran.com/p1838122
شهناز ترک زهرانی، ذلیخا کرم الهی ، علیرضا اکبرزاده، هاشمیه چهره، منیره محمدحسن نهال، بررسی تاثیر حامی همتا بر الگوی رشد شیرخواران کمتر از یکسال. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1397؛ 26(1): 176-186. magiran.com/p1838122
Shahnaz Tork Zahrani, Alireza Akbar Zadhe, Hashemieh Chehreh, Monireh Nahal, Eficacy of Peer Support on Growth Patterns of Infants below One Year Old, Ilam University of Medical Science, 2018; 26(1): 176-186. magiran.com/p1838122
شهناز ترک زهرانی، ذلیخا کرم الهی ، علیرضا اکبرزاده، هاشمیه چهره، منیره محمدحسن نهال، "بررسی تاثیر حامی همتا بر الگوی رشد شیرخواران کمتر از یکسال"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 26، شماره 1 (1397): 176-186. magiran.com/p1838122
Shahnaz Tork Zahrani, Alireza Akbar Zadhe, Hashemieh Chehreh, Monireh Nahal, "Eficacy of Peer Support on Growth Patterns of Infants below One Year Old", Ilam University of Medical Science 26, no.1 (2018): 176-186. magiran.com/p1838122
شهناز ترک زهرانی، ذلیخا کرم الهی ، علیرضا اکبرزاده، هاشمیه چهره، منیره محمدحسن نهال، (1397). 'بررسی تاثیر حامی همتا بر الگوی رشد شیرخواران کمتر از یکسال'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(1)، صص.176-186. magiran.com/p1838122
Shahnaz Tork Zahrani, Alireza Akbar Zadhe, Hashemieh Chehreh, Monireh Nahal, (2018). 'Eficacy of Peer Support on Growth Patterns of Infants below One Year Old', Ilam University of Medical Science, 26(1), pp.176-186. magiran.com/p1838122
شهناز ترک زهرانی؛ ذلیخا کرم الهی ؛ علیرضا اکبرزاده؛ هاشمیه چهره؛ منیره محمدحسن نهال. "بررسی تاثیر حامی همتا بر الگوی رشد شیرخواران کمتر از یکسال". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26 ،1 ، 1397، 176-186. magiran.com/p1838122
Shahnaz Tork Zahrani; Alireza Akbar Zadhe; Hashemieh Chehreh; Monireh Nahal. "Eficacy of Peer Support on Growth Patterns of Infants below One Year Old", Ilam University of Medical Science, 26, 1, 2018, 176-186. magiran.com/p1838122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال