ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مسعود سلیمان پور ، سید حمید مصباح، بهرام هدایتی، (1397). تعیین موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده کاوی QUEST (مطالعه ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس)، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 6(21)، 21. magiran.com/p1838192
Syed Masoud Solimanpour , Seyed Hamid Mesbah, Bahram Hadayati, (2018). Determination of the most Effective Drinking Water Quality Factors using QUEST Data Mining Technique (Case Study: Pasargad City, Fars Province), Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 6(21), 21. magiran.com/p1838192
سید مسعود سلیمان پور ، سید حمید مصباح، بهرام هدایتی، تعیین موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده کاوی QUEST (مطالعه ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس). مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 1397؛ 6(21): 21. magiran.com/p1838192
Syed Masoud Solimanpour , Seyed Hamid Mesbah, Bahram Hadayati, Determination of the most Effective Drinking Water Quality Factors using QUEST Data Mining Technique (Case Study: Pasargad City, Fars Province), Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 2018; 6(21): 21. magiran.com/p1838192
سید مسعود سلیمان پور ، سید حمید مصباح، بهرام هدایتی، "تعیین موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده کاوی QUEST (مطالعه ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس)"، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری 6، شماره 21 (1397): 21. magiran.com/p1838192
Syed Masoud Solimanpour , Seyed Hamid Mesbah, Bahram Hadayati, "Determination of the most Effective Drinking Water Quality Factors using QUEST Data Mining Technique (Case Study: Pasargad City, Fars Province)", Journal of Extension and Development of Watershed Managment 6, no.21 (2018): 21. magiran.com/p1838192
سید مسعود سلیمان پور ، سید حمید مصباح، بهرام هدایتی، (1397). 'تعیین موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده کاوی QUEST (مطالعه ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس)'، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 6(21)، صص.21. magiran.com/p1838192
Syed Masoud Solimanpour , Seyed Hamid Mesbah, Bahram Hadayati, (2018). 'Determination of the most Effective Drinking Water Quality Factors using QUEST Data Mining Technique (Case Study: Pasargad City, Fars Province)', Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 6(21), pp.21. magiran.com/p1838192
سید مسعود سلیمان پور ؛ سید حمید مصباح؛ بهرام هدایتی. "تعیین موثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده کاوی QUEST (مطالعه ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس)". مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 6 ،21 ، 1397، 21. magiran.com/p1838192
Syed Masoud Solimanpour ; Seyed Hamid Mesbah; Bahram Hadayati. "Determination of the most Effective Drinking Water Quality Factors using QUEST Data Mining Technique (Case Study: Pasargad City, Fars Province)", Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 6, 21, 2018, 21. magiran.com/p1838192
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال