ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راشین بهمن ابادی، محمد باقر خلیلی، بی تا بخشی، محمد مهدی سلطان دلال ، (1397). بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال و آتیپیکال جدا شده از نمونه های مدفوع مبتلایان به اسهال بستری در بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR، مجله فیض، 22(2)، 222-229. magiran.com/p1838213
Rashin Bahmanabadi, Mohammad Bagher Khalili, Bita Bakhshi, Mohammad Mehdi Soltan Dallal , (2018). Evaluation of the prevalence of typical and atypical enteropathogenic Escherichia coli isolated from stool specimens of patients with diarrhea admitted to Tehran Children's Hospital by the PCR Method, Feyz, 22(2), 222-229. magiran.com/p1838213
راشین بهمن ابادی، محمد باقر خلیلی، بی تا بخشی، محمد مهدی سلطان دلال ، بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال و آتیپیکال جدا شده از نمونه های مدفوع مبتلایان به اسهال بستری در بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR. مجله فیض، 1397؛ 22(2): 222-229. magiran.com/p1838213
Rashin Bahmanabadi, Mohammad Bagher Khalili, Bita Bakhshi, Mohammad Mehdi Soltan Dallal , Evaluation of the prevalence of typical and atypical enteropathogenic Escherichia coli isolated from stool specimens of patients with diarrhea admitted to Tehran Children's Hospital by the PCR Method, Feyz, 2018; 22(2): 222-229. magiran.com/p1838213
راشین بهمن ابادی، محمد باقر خلیلی، بی تا بخشی، محمد مهدی سلطان دلال ، "بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال و آتیپیکال جدا شده از نمونه های مدفوع مبتلایان به اسهال بستری در بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR"، مجله فیض 22، شماره 2 (1397): 222-229. magiran.com/p1838213
Rashin Bahmanabadi, Mohammad Bagher Khalili, Bita Bakhshi, Mohammad Mehdi Soltan Dallal , "Evaluation of the prevalence of typical and atypical enteropathogenic Escherichia coli isolated from stool specimens of patients with diarrhea admitted to Tehran Children's Hospital by the PCR Method", Feyz 22, no.2 (2018): 222-229. magiran.com/p1838213
راشین بهمن ابادی، محمد باقر خلیلی، بی تا بخشی، محمد مهدی سلطان دلال ، (1397). 'بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال و آتیپیکال جدا شده از نمونه های مدفوع مبتلایان به اسهال بستری در بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR'، مجله فیض، 22(2)، صص.222-229. magiran.com/p1838213
Rashin Bahmanabadi, Mohammad Bagher Khalili, Bita Bakhshi, Mohammad Mehdi Soltan Dallal , (2018). 'Evaluation of the prevalence of typical and atypical enteropathogenic Escherichia coli isolated from stool specimens of patients with diarrhea admitted to Tehran Children's Hospital by the PCR Method', Feyz, 22(2), pp.222-229. magiran.com/p1838213
راشین بهمن ابادی؛ محمد باقر خلیلی؛ بی تا بخشی؛ محمد مهدی سلطان دلال . "بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال و آتیپیکال جدا شده از نمونه های مدفوع مبتلایان به اسهال بستری در بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR". مجله فیض، 22 ،2 ، 1397، 222-229. magiran.com/p1838213
Rashin Bahmanabadi; Mohammad Bagher Khalili; Bita Bakhshi; Mohammad Mehdi Soltan Dallal . "Evaluation of the prevalence of typical and atypical enteropathogenic Escherichia coli isolated from stool specimens of patients with diarrhea admitted to Tehran Children's Hospital by the PCR Method", Feyz, 22, 2, 2018, 222-229. magiran.com/p1838213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال