ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سهرابی، مهیار شیخ الاسلامی، رامین حیدری، سعید رضایی، روح الله شریفی، (1397). بررسی کاربرد تلفیقی جدایه هایی از قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی در شرایط گلخانه، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 53(4)، 449-462. magiran.com/p1838216
F. Sohrabi, M. Sheikholeslami , R. Heydari, S. Rezaee, R. Sharifi, (2018). Study on combined application of arbuscular mycorrhizal fungi isolates and plant growth promoting rhizobacteria in controlling root-knot nematode Meloidogyne javanica in tomato under greenhouse conditions, Iranian Journal of Plant Pathology, 53(4), 449-462. magiran.com/p1838216
فاطمه سهرابی، مهیار شیخ الاسلامی، رامین حیدری، سعید رضایی، روح الله شریفی، بررسی کاربرد تلفیقی جدایه هایی از قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی در شرایط گلخانه. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1397؛ 53(4): 449-462. magiran.com/p1838216
F. Sohrabi, M. Sheikholeslami , R. Heydari, S. Rezaee, R. Sharifi, Study on combined application of arbuscular mycorrhizal fungi isolates and plant growth promoting rhizobacteria in controlling root-knot nematode Meloidogyne javanica in tomato under greenhouse conditions, Iranian Journal of Plant Pathology, 2018; 53(4): 449-462. magiran.com/p1838216
فاطمه سهرابی، مهیار شیخ الاسلامی، رامین حیدری، سعید رضایی، روح الله شریفی، "بررسی کاربرد تلفیقی جدایه هایی از قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی در شرایط گلخانه"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 53، شماره 4 (1397): 449-462. magiran.com/p1838216
F. Sohrabi, M. Sheikholeslami , R. Heydari, S. Rezaee, R. Sharifi, "Study on combined application of arbuscular mycorrhizal fungi isolates and plant growth promoting rhizobacteria in controlling root-knot nematode Meloidogyne javanica in tomato under greenhouse conditions", Iranian Journal of Plant Pathology 53, no.4 (2018): 449-462. magiran.com/p1838216
فاطمه سهرابی، مهیار شیخ الاسلامی، رامین حیدری، سعید رضایی، روح الله شریفی، (1397). 'بررسی کاربرد تلفیقی جدایه هایی از قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی در شرایط گلخانه'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 53(4)، صص.449-462. magiran.com/p1838216
F. Sohrabi, M. Sheikholeslami , R. Heydari, S. Rezaee, R. Sharifi, (2018). 'Study on combined application of arbuscular mycorrhizal fungi isolates and plant growth promoting rhizobacteria in controlling root-knot nematode Meloidogyne javanica in tomato under greenhouse conditions', Iranian Journal of Plant Pathology, 53(4), pp.449-462. magiran.com/p1838216
فاطمه سهرابی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ رامین حیدری؛ سعید رضایی؛ روح الله شریفی. "بررسی کاربرد تلفیقی جدایه هایی از قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی در شرایط گلخانه". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 53 ،4 ، 1397، 449-462. magiran.com/p1838216
F. Sohrabi; M. Sheikholeslami ; R. Heydari; S. Rezaee; R. Sharifi. "Study on combined application of arbuscular mycorrhizal fungi isolates and plant growth promoting rhizobacteria in controlling root-knot nematode Meloidogyne javanica in tomato under greenhouse conditions", Iranian Journal of Plant Pathology, 53, 4, 2018, 449-462. magiran.com/p1838216
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال