ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین عباسپور اپرواری، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی وکیلی، مهدی زارعی، نوید داداش پور دواچی ، (1397). تاثیر نانو ذرات اکسید روی خوراکی بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و برخی شاخص های آنتی اکسیدانی پلاسمای منی قوچ عربی در فصل غیر تولیدمثلی، فصلنامه آرشیو رازی، 73(2)، 121-129. magiran.com/p1838438
Navid Dadashpour Davachi , (2018). L effet de administration orale des nanoparticules d oxyde de zinc sur les propriétés quantitatives et qualitatives du sperme ainsi que sur les paramètres antioxydants du liquide séminal chez le mouton arabe en-dehors de sa saison de reproduction, Archives of Razi Institute, 73(2), 121-129. magiran.com/p1838438
محمدحسین عباسپور اپرواری، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی وکیلی، مهدی زارعی، نوید داداش پور دواچی ، تاثیر نانو ذرات اکسید روی خوراکی بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و برخی شاخص های آنتی اکسیدانی پلاسمای منی قوچ عربی در فصل غیر تولیدمثلی. فصلنامه آرشیو رازی، 1397؛ 73(2): 121-129. magiran.com/p1838438
Navid Dadashpour Davachi , L effet de administration orale des nanoparticules d oxyde de zinc sur les propriétés quantitatives et qualitatives du sperme ainsi que sur les paramètres antioxydants du liquide séminal chez le mouton arabe en-dehors de sa saison de reproduction, Archives of Razi Institute, 2018; 73(2): 121-129. magiran.com/p1838438
محمدحسین عباسپور اپرواری، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی وکیلی، مهدی زارعی، نوید داداش پور دواچی ، "تاثیر نانو ذرات اکسید روی خوراکی بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و برخی شاخص های آنتی اکسیدانی پلاسمای منی قوچ عربی در فصل غیر تولیدمثلی"، فصلنامه آرشیو رازی 73، شماره 2 (1397): 121-129. magiran.com/p1838438
Navid Dadashpour Davachi , "L effet de administration orale des nanoparticules d oxyde de zinc sur les propriétés quantitatives et qualitatives du sperme ainsi que sur les paramètres antioxydants du liquide séminal chez le mouton arabe en-dehors de sa saison de reproduction", Archives of Razi Institute 73, no.2 (2018): 121-129. magiran.com/p1838438
محمدحسین عباسپور اپرواری، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی وکیلی، مهدی زارعی، نوید داداش پور دواچی ، (1397). 'تاثیر نانو ذرات اکسید روی خوراکی بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و برخی شاخص های آنتی اکسیدانی پلاسمای منی قوچ عربی در فصل غیر تولیدمثلی'، فصلنامه آرشیو رازی، 73(2)، صص.121-129. magiran.com/p1838438
Navid Dadashpour Davachi , (2018). 'L effet de administration orale des nanoparticules d oxyde de zinc sur les propriétés quantitatives et qualitatives du sperme ainsi que sur les paramètres antioxydants du liquide séminal chez le mouton arabe en-dehors de sa saison de reproduction', Archives of Razi Institute, 73(2), pp.121-129. magiran.com/p1838438
محمدحسین عباسپور اپرواری؛ مرتضی ممویی؛ صالح طباطبایی وکیلی؛ مهدی زارعی؛ نوید داداش پور دواچی . "تاثیر نانو ذرات اکسید روی خوراکی بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و برخی شاخص های آنتی اکسیدانی پلاسمای منی قوچ عربی در فصل غیر تولیدمثلی". فصلنامه آرشیو رازی، 73 ،2 ، 1397، 121-129. magiran.com/p1838438
Navid Dadashpour Davachi . "L effet de administration orale des nanoparticules d oxyde de zinc sur les propriétés quantitatives et qualitatives du sperme ainsi que sur les paramètres antioxydants du liquide séminal chez le mouton arabe en-dehors de sa saison de reproduction", Archives of Razi Institute, 73, 2, 2018, 121-129. magiran.com/p1838438
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال