ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه عبدالرحیمی، نسرین قربان زاده، حسن رمضانپور، محمدباقر فرهنگی، (1397). کارایی بنتونیت و شلتوک برنج طبیعی و اصلاح شده درناپویاسازی کادمیوم و پیامد آن بر برخی ویژگی های زیستی خاک، نشریه آب و خاک، 32(1)، 169-183. magiran.com/p1838587
Samaneh Abduolrahimi, Nasrin Ghorbanzadeh, Hasan Ramezanpour, Mohammad Bagher Farhangi, (2018). Efficiency of Natural and Modified Bentonite and Rice Husk on Immobilization of Cadmium and Its Effect on Some Biological Properties of Soil, Journal of water and soil, 32(1), 169-183. magiran.com/p1838587
سمانه عبدالرحیمی، نسرین قربان زاده، حسن رمضانپور، محمدباقر فرهنگی، کارایی بنتونیت و شلتوک برنج طبیعی و اصلاح شده درناپویاسازی کادمیوم و پیامد آن بر برخی ویژگی های زیستی خاک. نشریه آب و خاک، 1397؛ 32(1): 169-183. magiran.com/p1838587
Samaneh Abduolrahimi, Nasrin Ghorbanzadeh, Hasan Ramezanpour, Mohammad Bagher Farhangi, Efficiency of Natural and Modified Bentonite and Rice Husk on Immobilization of Cadmium and Its Effect on Some Biological Properties of Soil, Journal of water and soil, 2018; 32(1): 169-183. magiran.com/p1838587
سمانه عبدالرحیمی، نسرین قربان زاده، حسن رمضانپور، محمدباقر فرهنگی، "کارایی بنتونیت و شلتوک برنج طبیعی و اصلاح شده درناپویاسازی کادمیوم و پیامد آن بر برخی ویژگی های زیستی خاک"، نشریه آب و خاک 32، شماره 1 (1397): 169-183. magiran.com/p1838587
Samaneh Abduolrahimi, Nasrin Ghorbanzadeh, Hasan Ramezanpour, Mohammad Bagher Farhangi, "Efficiency of Natural and Modified Bentonite and Rice Husk on Immobilization of Cadmium and Its Effect on Some Biological Properties of Soil", Journal of water and soil 32, no.1 (2018): 169-183. magiran.com/p1838587
سمانه عبدالرحیمی، نسرین قربان زاده، حسن رمضانپور، محمدباقر فرهنگی، (1397). 'کارایی بنتونیت و شلتوک برنج طبیعی و اصلاح شده درناپویاسازی کادمیوم و پیامد آن بر برخی ویژگی های زیستی خاک'، نشریه آب و خاک، 32(1)، صص.169-183. magiran.com/p1838587
Samaneh Abduolrahimi, Nasrin Ghorbanzadeh, Hasan Ramezanpour, Mohammad Bagher Farhangi, (2018). 'Efficiency of Natural and Modified Bentonite and Rice Husk on Immobilization of Cadmium and Its Effect on Some Biological Properties of Soil', Journal of water and soil, 32(1), pp.169-183. magiran.com/p1838587
سمانه عبدالرحیمی؛ نسرین قربان زاده؛ حسن رمضانپور؛ محمدباقر فرهنگی. "کارایی بنتونیت و شلتوک برنج طبیعی و اصلاح شده درناپویاسازی کادمیوم و پیامد آن بر برخی ویژگی های زیستی خاک". نشریه آب و خاک، 32 ،1 ، 1397، 169-183. magiran.com/p1838587
Samaneh Abduolrahimi; Nasrin Ghorbanzadeh; Hasan Ramezanpour; Mohammad Bagher Farhangi. "Efficiency of Natural and Modified Bentonite and Rice Husk on Immobilization of Cadmium and Its Effect on Some Biological Properties of Soil", Journal of water and soil, 32, 1, 2018, 169-183. magiran.com/p1838587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال