ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه حسن زاده نارنج بنی، رضا ابراهیمی گسکرئی، بیژن مرادی، طاهره رئیسی، (1397). تاثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی، نشریه آب و خاک، 32(1)، 59-72. magiran.com/p1838598
Fateme Hasanzadeh Naranjboni, Reza Ebrahimi, B. Moradi, T. Raiesi, (2018). Effect of Fertilizer Type and its Source on Nutrients Distribution in Kiwifruit Leaves and Fruit, Journal of water and soil, 32(1), 59-72. magiran.com/p1838598
فاطمه حسن زاده نارنج بنی، رضا ابراهیمی گسکرئی، بیژن مرادی، طاهره رئیسی، تاثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی. نشریه آب و خاک، 1397؛ 32(1): 59-72. magiran.com/p1838598
Fateme Hasanzadeh Naranjboni, Reza Ebrahimi, B. Moradi, T. Raiesi, Effect of Fertilizer Type and its Source on Nutrients Distribution in Kiwifruit Leaves and Fruit, Journal of water and soil, 2018; 32(1): 59-72. magiran.com/p1838598
فاطمه حسن زاده نارنج بنی، رضا ابراهیمی گسکرئی، بیژن مرادی، طاهره رئیسی، "تاثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی"، نشریه آب و خاک 32، شماره 1 (1397): 59-72. magiran.com/p1838598
Fateme Hasanzadeh Naranjboni, Reza Ebrahimi, B. Moradi, T. Raiesi, "Effect of Fertilizer Type and its Source on Nutrients Distribution in Kiwifruit Leaves and Fruit", Journal of water and soil 32, no.1 (2018): 59-72. magiran.com/p1838598
فاطمه حسن زاده نارنج بنی، رضا ابراهیمی گسکرئی، بیژن مرادی، طاهره رئیسی، (1397). 'تاثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی'، نشریه آب و خاک، 32(1)، صص.59-72. magiran.com/p1838598
Fateme Hasanzadeh Naranjboni, Reza Ebrahimi, B. Moradi, T. Raiesi, (2018). 'Effect of Fertilizer Type and its Source on Nutrients Distribution in Kiwifruit Leaves and Fruit', Journal of water and soil, 32(1), pp.59-72. magiran.com/p1838598
فاطمه حسن زاده نارنج بنی؛ رضا ابراهیمی گسکرئی؛ بیژن مرادی؛ طاهره رئیسی. "تاثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی". نشریه آب و خاک، 32 ،1 ، 1397، 59-72. magiran.com/p1838598
Fateme Hasanzadeh Naranjboni; Reza Ebrahimi; B. Moradi; T. Raiesi. "Effect of Fertilizer Type and its Source on Nutrients Distribution in Kiwifruit Leaves and Fruit", Journal of water and soil, 32, 1, 2018, 59-72. magiran.com/p1838598
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال