ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نادیا شریفی ، شبنم موثقی، زهرا کرمانیها، عارفه عرفاتی، امیر قاسمی، (1396). بررسی تاثیر زمان های مختلف ایسکمی/ریپرفیوژن بر روی سلول های گیروس دندانه ای هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار، فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 9(3)، 55-62. magiran.com/p1838606
Zahra Nadia Sharifi , Shabnam Movassaghi, Zahra Kermaniha, Arefeh Arafati, Amir Ghasemi, (2017). Effect of different times of ischemia/reperfusion on dentate gyrus cells of hippocampus in Wistar rat, Journal of Developmental Biology, 9(3), 55-62. magiran.com/p1838606
زهرا نادیا شریفی ، شبنم موثقی، زهرا کرمانیها، عارفه عرفاتی، امیر قاسمی، بررسی تاثیر زمان های مختلف ایسکمی/ریپرفیوژن بر روی سلول های گیروس دندانه ای هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار. فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 1396؛ 9(3): 55-62. magiran.com/p1838606
Zahra Nadia Sharifi , Shabnam Movassaghi, Zahra Kermaniha, Arefeh Arafati, Amir Ghasemi, Effect of different times of ischemia/reperfusion on dentate gyrus cells of hippocampus in Wistar rat, Journal of Developmental Biology, 2017; 9(3): 55-62. magiran.com/p1838606
زهرا نادیا شریفی ، شبنم موثقی، زهرا کرمانیها، عارفه عرفاتی، امیر قاسمی، "بررسی تاثیر زمان های مختلف ایسکمی/ریپرفیوژن بر روی سلول های گیروس دندانه ای هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار"، فصلنامه زیست شناسی تکوینی 9، شماره 3 (1396): 55-62. magiran.com/p1838606
Zahra Nadia Sharifi , Shabnam Movassaghi, Zahra Kermaniha, Arefeh Arafati, Amir Ghasemi, "Effect of different times of ischemia/reperfusion on dentate gyrus cells of hippocampus in Wistar rat", Journal of Developmental Biology 9, no.3 (2017): 55-62. magiran.com/p1838606
زهرا نادیا شریفی ، شبنم موثقی، زهرا کرمانیها، عارفه عرفاتی، امیر قاسمی، (1396). 'بررسی تاثیر زمان های مختلف ایسکمی/ریپرفیوژن بر روی سلول های گیروس دندانه ای هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار'، فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 9(3)، صص.55-62. magiran.com/p1838606
Zahra Nadia Sharifi , Shabnam Movassaghi, Zahra Kermaniha, Arefeh Arafati, Amir Ghasemi, (2017). 'Effect of different times of ischemia/reperfusion on dentate gyrus cells of hippocampus in Wistar rat', Journal of Developmental Biology, 9(3), pp.55-62. magiran.com/p1838606
زهرا نادیا شریفی ؛ شبنم موثقی؛ زهرا کرمانیها؛ عارفه عرفاتی؛ امیر قاسمی. "بررسی تاثیر زمان های مختلف ایسکمی/ریپرفیوژن بر روی سلول های گیروس دندانه ای هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار". فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 9 ،3 ، 1396، 55-62. magiran.com/p1838606
Zahra Nadia Sharifi ; Shabnam Movassaghi; Zahra Kermaniha; Arefeh Arafati; Amir Ghasemi. "Effect of different times of ischemia/reperfusion on dentate gyrus cells of hippocampus in Wistar rat", Journal of Developmental Biology, 9, 3, 2017, 55-62. magiran.com/p1838606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال