ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوگل شکیبانیا، زهرا نادیا شریفی، شبنم موثقی ، (1396). بررسی اثر نوروتروفیک ریفامپیسین بر اختلال حافظه در مدل ایسکمی/ رپرفیوژن مغزی موش صحرایی نرویستار، فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 9(4)، 83-89. magiran.com/p1838705
Sogol Shakibania, Zahra Nadia Sharifi, Shabnam Movassaghi , (2017). Effect of neurotrophic effect of Rifampicin on memory impairment in male Wistar Rat model of ischemia / reperfusion, Journal of Developmental Biology, 9(4), 83-89. magiran.com/p1838705
سوگل شکیبانیا، زهرا نادیا شریفی، شبنم موثقی ، بررسی اثر نوروتروفیک ریفامپیسین بر اختلال حافظه در مدل ایسکمی/ رپرفیوژن مغزی موش صحرایی نرویستار. فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 1396؛ 9(4): 83-89. magiran.com/p1838705
Sogol Shakibania, Zahra Nadia Sharifi, Shabnam Movassaghi , Effect of neurotrophic effect of Rifampicin on memory impairment in male Wistar Rat model of ischemia / reperfusion, Journal of Developmental Biology, 2017; 9(4): 83-89. magiran.com/p1838705
سوگل شکیبانیا، زهرا نادیا شریفی، شبنم موثقی ، "بررسی اثر نوروتروفیک ریفامپیسین بر اختلال حافظه در مدل ایسکمی/ رپرفیوژن مغزی موش صحرایی نرویستار"، فصلنامه زیست شناسی تکوینی 9، شماره 4 (1396): 83-89. magiran.com/p1838705
Sogol Shakibania, Zahra Nadia Sharifi, Shabnam Movassaghi , "Effect of neurotrophic effect of Rifampicin on memory impairment in male Wistar Rat model of ischemia / reperfusion", Journal of Developmental Biology 9, no.4 (2017): 83-89. magiran.com/p1838705
سوگل شکیبانیا، زهرا نادیا شریفی، شبنم موثقی ، (1396). 'بررسی اثر نوروتروفیک ریفامپیسین بر اختلال حافظه در مدل ایسکمی/ رپرفیوژن مغزی موش صحرایی نرویستار'، فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 9(4)، صص.83-89. magiran.com/p1838705
Sogol Shakibania, Zahra Nadia Sharifi, Shabnam Movassaghi , (2017). 'Effect of neurotrophic effect of Rifampicin on memory impairment in male Wistar Rat model of ischemia / reperfusion', Journal of Developmental Biology, 9(4), pp.83-89. magiran.com/p1838705
سوگل شکیبانیا؛ زهرا نادیا شریفی؛ شبنم موثقی . "بررسی اثر نوروتروفیک ریفامپیسین بر اختلال حافظه در مدل ایسکمی/ رپرفیوژن مغزی موش صحرایی نرویستار". فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 9 ،4 ، 1396، 83-89. magiran.com/p1838705
Sogol Shakibania; Zahra Nadia Sharifi; Shabnam Movassaghi . "Effect of neurotrophic effect of Rifampicin on memory impairment in male Wistar Rat model of ischemia / reperfusion", Journal of Developmental Biology, 9, 4, 2017, 83-89. magiran.com/p1838705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال