ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه سلیمانی فارسانی، مهسا حقی، محمد ذاکری، مجید شکاری، (1397). تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus، Linnaeus، 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب های سواحل خوزستان، مجله علوم و فنون دریایی، 17(1)، 37-46. magiran.com/p1838717
Atefe Soleimani, Mahsa Haghi , Mohammad Zakeri, Majid Shekari, (2018). Feeding strategy analysis of blue swimming crab (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) using Castello's graphical model in Khuzestan coastal water, Journal of Marine Science and Technology, 17(1), 37-46. magiran.com/p1838717
عاطفه سلیمانی فارسانی، مهسا حقی، محمد ذاکری، مجید شکاری، تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus، Linnaeus، 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب های سواحل خوزستان. مجله علوم و فنون دریایی، 1397؛ 17(1): 37-46. magiran.com/p1838717
Atefe Soleimani, Mahsa Haghi , Mohammad Zakeri, Majid Shekari, Feeding strategy analysis of blue swimming crab (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) using Castello's graphical model in Khuzestan coastal water, Journal of Marine Science and Technology, 2018; 17(1): 37-46. magiran.com/p1838717
عاطفه سلیمانی فارسانی، مهسا حقی، محمد ذاکری، مجید شکاری، "تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus، Linnaeus، 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب های سواحل خوزستان"، مجله علوم و فنون دریایی 17، شماره 1 (1397): 37-46. magiran.com/p1838717
Atefe Soleimani, Mahsa Haghi , Mohammad Zakeri, Majid Shekari, "Feeding strategy analysis of blue swimming crab (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) using Castello's graphical model in Khuzestan coastal water", Journal of Marine Science and Technology 17, no.1 (2018): 37-46. magiran.com/p1838717
عاطفه سلیمانی فارسانی، مهسا حقی، محمد ذاکری، مجید شکاری، (1397). 'تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus، Linnaeus، 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب های سواحل خوزستان'، مجله علوم و فنون دریایی، 17(1)، صص.37-46. magiran.com/p1838717
Atefe Soleimani, Mahsa Haghi , Mohammad Zakeri, Majid Shekari, (2018). 'Feeding strategy analysis of blue swimming crab (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) using Castello's graphical model in Khuzestan coastal water', Journal of Marine Science and Technology, 17(1), pp.37-46. magiran.com/p1838717
عاطفه سلیمانی فارسانی؛ مهسا حقی؛ محمد ذاکری؛ مجید شکاری. "تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus، Linnaeus، 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب های سواحل خوزستان". مجله علوم و فنون دریایی، 17 ،1 ، 1397، 37-46. magiran.com/p1838717
Atefe Soleimani; Mahsa Haghi ; Mohammad Zakeri; Majid Shekari. "Feeding strategy analysis of blue swimming crab (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) using Castello's graphical model in Khuzestan coastal water", Journal of Marine Science and Technology, 17, 1, 2018, 37-46. magiran.com/p1838717
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال