ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نیک پسند، لیلا زارع فکری، سیده پرنیا حلمی، (1397). مطالعهDFT ساختار مواد رنگزایH 4-پیران های دارای پل آریل آزو، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(1)، 45-56. magiran.com/p1838756
M. Nikpassand , L. Zare Fekri, S. P. Helmi, (2018). DFT Study of Structure of Azo-Linked 4H-Pyran Dyes, Journal of Color Science and Technology, 12(1), 45-56. magiran.com/p1838756
محمد نیک پسند، لیلا زارع فکری، سیده پرنیا حلمی، مطالعهDFT ساختار مواد رنگزایH 4-پیران های دارای پل آریل آزو. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1397؛ 12(1): 45-56. magiran.com/p1838756
M. Nikpassand , L. Zare Fekri, S. P. Helmi, DFT Study of Structure of Azo-Linked 4H-Pyran Dyes, Journal of Color Science and Technology, 2018; 12(1): 45-56. magiran.com/p1838756
محمد نیک پسند، لیلا زارع فکری، سیده پرنیا حلمی، "مطالعهDFT ساختار مواد رنگزایH 4-پیران های دارای پل آریل آزو"، نشریه علوم و فناوری رنگ 12، شماره 1 (1397): 45-56. magiran.com/p1838756
M. Nikpassand , L. Zare Fekri, S. P. Helmi, "DFT Study of Structure of Azo-Linked 4H-Pyran Dyes", Journal of Color Science and Technology 12, no.1 (2018): 45-56. magiran.com/p1838756
محمد نیک پسند، لیلا زارع فکری، سیده پرنیا حلمی، (1397). 'مطالعهDFT ساختار مواد رنگزایH 4-پیران های دارای پل آریل آزو'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(1)، صص.45-56. magiran.com/p1838756
M. Nikpassand , L. Zare Fekri, S. P. Helmi, (2018). 'DFT Study of Structure of Azo-Linked 4H-Pyran Dyes', Journal of Color Science and Technology, 12(1), pp.45-56. magiran.com/p1838756
محمد نیک پسند؛ لیلا زارع فکری؛ سیده پرنیا حلمی. "مطالعهDFT ساختار مواد رنگزایH 4-پیران های دارای پل آریل آزو". نشریه علوم و فناوری رنگ، 12 ،1 ، 1397، 45-56. magiran.com/p1838756
M. Nikpassand ; L. Zare Fekri; S. P. Helmi. "DFT Study of Structure of Azo-Linked 4H-Pyran Dyes", Journal of Color Science and Technology, 12, 1, 2018, 45-56. magiran.com/p1838756
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال