ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نعمتی بابایلو ، مهرناز آزادی بویاغچی، فرهود نجفی، محسن محمدی آچلویی، (1397). شناسایی ماهیت رزین سندروس در بازار ایران به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(1)، 33-43. magiran.com/p1838758
A. Nemati Babaylou, M. Azadi Boyaghchi, F. Najafi, M. Mohammadi Achachlouei, (2018). Identifying the Nature of Sandarac Resin in Iran's Market by Using FTIR, Journal of Color Science and Technology, 12(1), 33-43. magiran.com/p1838758
علی نعمتی بابایلو ، مهرناز آزادی بویاغچی، فرهود نجفی، محسن محمدی آچلویی، شناسایی ماهیت رزین سندروس در بازار ایران به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1397؛ 12(1): 33-43. magiran.com/p1838758
A. Nemati Babaylou, M. Azadi Boyaghchi, F. Najafi, M. Mohammadi Achachlouei, Identifying the Nature of Sandarac Resin in Iran's Market by Using FTIR, Journal of Color Science and Technology, 2018; 12(1): 33-43. magiran.com/p1838758
علی نعمتی بابایلو ، مهرناز آزادی بویاغچی، فرهود نجفی، محسن محمدی آچلویی، "شناسایی ماهیت رزین سندروس در بازار ایران به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه"، نشریه علوم و فناوری رنگ 12، شماره 1 (1397): 33-43. magiran.com/p1838758
A. Nemati Babaylou, M. Azadi Boyaghchi, F. Najafi, M. Mohammadi Achachlouei, "Identifying the Nature of Sandarac Resin in Iran's Market by Using FTIR", Journal of Color Science and Technology 12, no.1 (2018): 33-43. magiran.com/p1838758
علی نعمتی بابایلو ، مهرناز آزادی بویاغچی، فرهود نجفی، محسن محمدی آچلویی، (1397). 'شناسایی ماهیت رزین سندروس در بازار ایران به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(1)، صص.33-43. magiran.com/p1838758
A. Nemati Babaylou, M. Azadi Boyaghchi, F. Najafi, M. Mohammadi Achachlouei, (2018). 'Identifying the Nature of Sandarac Resin in Iran's Market by Using FTIR', Journal of Color Science and Technology, 12(1), pp.33-43. magiran.com/p1838758
علی نعمتی بابایلو ؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ فرهود نجفی؛ محسن محمدی آچلویی. "شناسایی ماهیت رزین سندروس در بازار ایران به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه". نشریه علوم و فناوری رنگ، 12 ،1 ، 1397، 33-43. magiran.com/p1838758
A. Nemati Babaylou; M. Azadi Boyaghchi; F. Najafi; M. Mohammadi Achachlouei. "Identifying the Nature of Sandarac Resin in Iran's Market by Using FTIR", Journal of Color Science and Technology, 12, 1, 2018, 33-43. magiran.com/p1838758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال