ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا تقی زاده مازندرانی، زهرا رنجبر ، شهره روحانی، مریم رنجبر، (1397). بررسی اثر چگالی جریان بر میزان جذب ماده رنگزا بر سطح نانوتیتانیای تهیه شده به روش الکتروبرنشانی جهت استفاده در سلول های خورشیدی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(1)، 23-32. magiran.com/p1838759
M. Taghizadeh Mazandarani, Z. Ranjbar , Sh. Rouhani, M. Ranjbar, (2018). Effect of Current Density on the Absorption of Semiconducting Dye Using Electrodeposition Technique for DSSC Application, Journal of Color Science and Technology, 12(1), 23-32. magiran.com/p1838759
مهسا تقی زاده مازندرانی، زهرا رنجبر ، شهره روحانی، مریم رنجبر، بررسی اثر چگالی جریان بر میزان جذب ماده رنگزا بر سطح نانوتیتانیای تهیه شده به روش الکتروبرنشانی جهت استفاده در سلول های خورشیدی. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1397؛ 12(1): 23-32. magiran.com/p1838759
M. Taghizadeh Mazandarani, Z. Ranjbar , Sh. Rouhani, M. Ranjbar, Effect of Current Density on the Absorption of Semiconducting Dye Using Electrodeposition Technique for DSSC Application, Journal of Color Science and Technology, 2018; 12(1): 23-32. magiran.com/p1838759
مهسا تقی زاده مازندرانی، زهرا رنجبر ، شهره روحانی، مریم رنجبر، "بررسی اثر چگالی جریان بر میزان جذب ماده رنگزا بر سطح نانوتیتانیای تهیه شده به روش الکتروبرنشانی جهت استفاده در سلول های خورشیدی"، نشریه علوم و فناوری رنگ 12، شماره 1 (1397): 23-32. magiran.com/p1838759
M. Taghizadeh Mazandarani, Z. Ranjbar , Sh. Rouhani, M. Ranjbar, "Effect of Current Density on the Absorption of Semiconducting Dye Using Electrodeposition Technique for DSSC Application", Journal of Color Science and Technology 12, no.1 (2018): 23-32. magiran.com/p1838759
مهسا تقی زاده مازندرانی، زهرا رنجبر ، شهره روحانی، مریم رنجبر، (1397). 'بررسی اثر چگالی جریان بر میزان جذب ماده رنگزا بر سطح نانوتیتانیای تهیه شده به روش الکتروبرنشانی جهت استفاده در سلول های خورشیدی'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(1)، صص.23-32. magiran.com/p1838759
M. Taghizadeh Mazandarani, Z. Ranjbar , Sh. Rouhani, M. Ranjbar, (2018). 'Effect of Current Density on the Absorption of Semiconducting Dye Using Electrodeposition Technique for DSSC Application', Journal of Color Science and Technology, 12(1), pp.23-32. magiran.com/p1838759
مهسا تقی زاده مازندرانی؛ زهرا رنجبر ؛ شهره روحانی؛ مریم رنجبر. "بررسی اثر چگالی جریان بر میزان جذب ماده رنگزا بر سطح نانوتیتانیای تهیه شده به روش الکتروبرنشانی جهت استفاده در سلول های خورشیدی". نشریه علوم و فناوری رنگ، 12 ،1 ، 1397، 23-32. magiran.com/p1838759
M. Taghizadeh Mazandarani; Z. Ranjbar ; Sh. Rouhani; M. Ranjbar. "Effect of Current Density on the Absorption of Semiconducting Dye Using Electrodeposition Technique for DSSC Application", Journal of Color Science and Technology, 12, 1, 2018, 23-32. magiran.com/p1838759
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال