ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام رزاقی، محسن خواجه امینیان، حکیمه زارع، (1397). بررسی خواص فیزیکی کاشی سرامیکی با افزودن مواد دیرگداز دولومیت و منیزیت به ترکیب انگوب، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(1)، 13-21. magiran.com/p1838761
E. Razzaghi, M. Khajeh Aminian, H. Zare, (2018). Study the Physical Properties of Ceramic Tile by Adding Dolomite and Magnesite as Refractory Materials to Engobe Compound, Journal of Color Science and Technology, 12(1), 13-21. magiran.com/p1838761
الهام رزاقی، محسن خواجه امینیان، حکیمه زارع، بررسی خواص فیزیکی کاشی سرامیکی با افزودن مواد دیرگداز دولومیت و منیزیت به ترکیب انگوب. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1397؛ 12(1): 13-21. magiran.com/p1838761
E. Razzaghi, M. Khajeh Aminian, H. Zare, Study the Physical Properties of Ceramic Tile by Adding Dolomite and Magnesite as Refractory Materials to Engobe Compound, Journal of Color Science and Technology, 2018; 12(1): 13-21. magiran.com/p1838761
الهام رزاقی، محسن خواجه امینیان، حکیمه زارع، "بررسی خواص فیزیکی کاشی سرامیکی با افزودن مواد دیرگداز دولومیت و منیزیت به ترکیب انگوب"، نشریه علوم و فناوری رنگ 12، شماره 1 (1397): 13-21. magiran.com/p1838761
E. Razzaghi, M. Khajeh Aminian, H. Zare, "Study the Physical Properties of Ceramic Tile by Adding Dolomite and Magnesite as Refractory Materials to Engobe Compound", Journal of Color Science and Technology 12, no.1 (2018): 13-21. magiran.com/p1838761
الهام رزاقی، محسن خواجه امینیان، حکیمه زارع، (1397). 'بررسی خواص فیزیکی کاشی سرامیکی با افزودن مواد دیرگداز دولومیت و منیزیت به ترکیب انگوب'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(1)، صص.13-21. magiran.com/p1838761
E. Razzaghi, M. Khajeh Aminian, H. Zare, (2018). 'Study the Physical Properties of Ceramic Tile by Adding Dolomite and Magnesite as Refractory Materials to Engobe Compound', Journal of Color Science and Technology, 12(1), pp.13-21. magiran.com/p1838761
الهام رزاقی؛ محسن خواجه امینیان؛ حکیمه زارع. "بررسی خواص فیزیکی کاشی سرامیکی با افزودن مواد دیرگداز دولومیت و منیزیت به ترکیب انگوب". نشریه علوم و فناوری رنگ، 12 ،1 ، 1397، 13-21. magiran.com/p1838761
E. Razzaghi; M. Khajeh Aminian; H. Zare. "Study the Physical Properties of Ceramic Tile by Adding Dolomite and Magnesite as Refractory Materials to Engobe Compound", Journal of Color Science and Technology, 12, 1, 2018, 13-21. magiran.com/p1838761
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال