ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه شکفته، حسین احمدی ، مهدی یزدی، (1397). ارزیابی عملکرد سه ماده نوین Nano-SiO2، Nano-Ca(OH)2 و NH4)2HPO4) به عنوان پوشش دهنده سطحی بر سنگ آهکی متعلق به مجموعه میراث جهانی پاسارگاد، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(1)، 1. magiran.com/p1838762
A. Shekofteh, H. Ahmadi , M. Yazdi, (2018). Study on Effectiveness of Three Materials Nano-SiO2, Nano-Ca(OH)2 and (NH4)2HPO4 as a Novel Superficial Consolidant on the limestone used in Pasargadae World Heritage Site, Journal of Color Science and Technology, 12(1), 1. magiran.com/p1838762
عاطفه شکفته، حسین احمدی ، مهدی یزدی، ارزیابی عملکرد سه ماده نوین Nano-SiO2، Nano-Ca(OH)2 و NH4)2HPO4) به عنوان پوشش دهنده سطحی بر سنگ آهکی متعلق به مجموعه میراث جهانی پاسارگاد. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1397؛ 12(1): 1. magiran.com/p1838762
A. Shekofteh, H. Ahmadi , M. Yazdi, Study on Effectiveness of Three Materials Nano-SiO2, Nano-Ca(OH)2 and (NH4)2HPO4 as a Novel Superficial Consolidant on the limestone used in Pasargadae World Heritage Site, Journal of Color Science and Technology, 2018; 12(1): 1. magiran.com/p1838762
عاطفه شکفته، حسین احمدی ، مهدی یزدی، "ارزیابی عملکرد سه ماده نوین Nano-SiO2، Nano-Ca(OH)2 و NH4)2HPO4) به عنوان پوشش دهنده سطحی بر سنگ آهکی متعلق به مجموعه میراث جهانی پاسارگاد"، نشریه علوم و فناوری رنگ 12، شماره 1 (1397): 1. magiran.com/p1838762
A. Shekofteh, H. Ahmadi , M. Yazdi, "Study on Effectiveness of Three Materials Nano-SiO2, Nano-Ca(OH)2 and (NH4)2HPO4 as a Novel Superficial Consolidant on the limestone used in Pasargadae World Heritage Site", Journal of Color Science and Technology 12, no.1 (2018): 1. magiran.com/p1838762
عاطفه شکفته، حسین احمدی ، مهدی یزدی، (1397). 'ارزیابی عملکرد سه ماده نوین Nano-SiO2، Nano-Ca(OH)2 و NH4)2HPO4) به عنوان پوشش دهنده سطحی بر سنگ آهکی متعلق به مجموعه میراث جهانی پاسارگاد'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(1)، صص.1. magiran.com/p1838762
A. Shekofteh, H. Ahmadi , M. Yazdi, (2018). 'Study on Effectiveness of Three Materials Nano-SiO2, Nano-Ca(OH)2 and (NH4)2HPO4 as a Novel Superficial Consolidant on the limestone used in Pasargadae World Heritage Site', Journal of Color Science and Technology, 12(1), pp.1. magiran.com/p1838762
عاطفه شکفته؛ حسین احمدی ؛ مهدی یزدی. "ارزیابی عملکرد سه ماده نوین Nano-SiO2، Nano-Ca(OH)2 و NH4)2HPO4) به عنوان پوشش دهنده سطحی بر سنگ آهکی متعلق به مجموعه میراث جهانی پاسارگاد". نشریه علوم و فناوری رنگ، 12 ،1 ، 1397، 1. magiran.com/p1838762
A. Shekofteh; H. Ahmadi ; M. Yazdi. "Study on Effectiveness of Three Materials Nano-SiO2, Nano-Ca(OH)2 and (NH4)2HPO4 as a Novel Superficial Consolidant on the limestone used in Pasargadae World Heritage Site", Journal of Color Science and Technology, 12, 1, 2018, 1. magiran.com/p1838762
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال