به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید امین مرتضوی، مصطفی قادری، زفره ایی، آزاده ترابی، کلثوم امیری زاخت، فرهاد صمدیان، (1397). تحلیل بیزی فراسنجه های ژنتیکی صفات جفت ماندگی و سخت زایی در گاوداری فکا، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(19)، 93-101. magiran.com/p1838788
Amin Mortazavi Seyyed, Mostafa Ghaderi-Zefrehei, Azadeh Torabi, Kolsum Amiri-Zakht, Farhad Samadian, (2018). Bayesian Inference of Genetic Parameters for Retained Placenta and Dystocia Traits in Foka Dairy Farm, Research On Animal Production, 9(19), 93-101. magiran.com/p1838788
سید امین مرتضوی، مصطفی قادری، زفره ایی، آزاده ترابی، کلثوم امیری زاخت، فرهاد صمدیان، تحلیل بیزی فراسنجه های ژنتیکی صفات جفت ماندگی و سخت زایی در گاوداری فکا. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1397؛ 9(19): 93-101. magiran.com/p1838788
Amin Mortazavi Seyyed, Mostafa Ghaderi-Zefrehei, Azadeh Torabi, Kolsum Amiri-Zakht, Farhad Samadian, Bayesian Inference of Genetic Parameters for Retained Placenta and Dystocia Traits in Foka Dairy Farm, Research On Animal Production, 2018; 9(19): 93-101. magiran.com/p1838788
سید امین مرتضوی، مصطفی قادری، زفره ایی، آزاده ترابی، کلثوم امیری زاخت، فرهاد صمدیان، "تحلیل بیزی فراسنجه های ژنتیکی صفات جفت ماندگی و سخت زایی در گاوداری فکا"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 9، شماره 19 (1397): 93-101. magiran.com/p1838788
Amin Mortazavi Seyyed, Mostafa Ghaderi-Zefrehei, Azadeh Torabi, Kolsum Amiri-Zakht, Farhad Samadian, "Bayesian Inference of Genetic Parameters for Retained Placenta and Dystocia Traits in Foka Dairy Farm", Research On Animal Production 9, no.19 (2018): 93-101. magiran.com/p1838788
سید امین مرتضوی، مصطفی قادری، زفره ایی، آزاده ترابی، کلثوم امیری زاخت، فرهاد صمدیان، (1397). 'تحلیل بیزی فراسنجه های ژنتیکی صفات جفت ماندگی و سخت زایی در گاوداری فکا'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(19)، صص.93-101. magiran.com/p1838788
Amin Mortazavi Seyyed, Mostafa Ghaderi-Zefrehei, Azadeh Torabi, Kolsum Amiri-Zakht, Farhad Samadian, (2018). 'Bayesian Inference of Genetic Parameters for Retained Placenta and Dystocia Traits in Foka Dairy Farm', Research On Animal Production, 9(19), pp.93-101. magiran.com/p1838788
سید امین مرتضوی؛ مصطفی قادری؛ زفره ایی؛ آزاده ترابی؛ کلثوم امیری زاخت؛ فرهاد صمدیان. "تحلیل بیزی فراسنجه های ژنتیکی صفات جفت ماندگی و سخت زایی در گاوداری فکا". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9 ،19 ، 1397، 93-101. magiran.com/p1838788
Amin Mortazavi Seyyed; Mostafa Ghaderi-Zefrehei; Azadeh Torabi; Kolsum Amiri-Zakht; Farhad Samadian. "Bayesian Inference of Genetic Parameters for Retained Placenta and Dystocia Traits in Foka Dairy Farm", Research On Animal Production, 9, 19, 2018, 93-101. magiran.com/p1838788
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال