ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیدا ورکوهی، سعید خسروی، صاحب فروتنی فر، محمد باقر صیادنژاد، (1397). برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از اختلالات تولید مثلی و ارتباط آنها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(19)، 71-75. magiran.com/p1838791
Sheida Varkoohi Dr, Saeed Khosravi, Saheb Forotanifar Dr, Mohammad Bagher Sayadnejad, (2018). Estimation of Genetic Parameters for Some Reproductive Disorders and Its Relationship with Production Traits in Iranian Holstein Cows, Research On Animal Production, 9(19), 71-75. magiran.com/p1838791
شیدا ورکوهی، سعید خسروی، صاحب فروتنی فر، محمد باقر صیادنژاد، برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از اختلالات تولید مثلی و ارتباط آنها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1397؛ 9(19): 71-75. magiran.com/p1838791
Sheida Varkoohi Dr, Saeed Khosravi, Saheb Forotanifar Dr, Mohammad Bagher Sayadnejad, Estimation of Genetic Parameters for Some Reproductive Disorders and Its Relationship with Production Traits in Iranian Holstein Cows, Research On Animal Production, 2018; 9(19): 71-75. magiran.com/p1838791
شیدا ورکوهی، سعید خسروی، صاحب فروتنی فر، محمد باقر صیادنژاد، "برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از اختلالات تولید مثلی و ارتباط آنها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 9، شماره 19 (1397): 71-75. magiran.com/p1838791
Sheida Varkoohi Dr, Saeed Khosravi, Saheb Forotanifar Dr, Mohammad Bagher Sayadnejad, "Estimation of Genetic Parameters for Some Reproductive Disorders and Its Relationship with Production Traits in Iranian Holstein Cows", Research On Animal Production 9, no.19 (2018): 71-75. magiran.com/p1838791
شیدا ورکوهی، سعید خسروی، صاحب فروتنی فر، محمد باقر صیادنژاد، (1397). 'برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از اختلالات تولید مثلی و ارتباط آنها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(19)، صص.71-75. magiran.com/p1838791
Sheida Varkoohi Dr, Saeed Khosravi, Saheb Forotanifar Dr, Mohammad Bagher Sayadnejad, (2018). 'Estimation of Genetic Parameters for Some Reproductive Disorders and Its Relationship with Production Traits in Iranian Holstein Cows', Research On Animal Production, 9(19), pp.71-75. magiran.com/p1838791
شیدا ورکوهی؛ سعید خسروی؛ صاحب فروتنی فر؛ محمد باقر صیادنژاد. "برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از اختلالات تولید مثلی و ارتباط آنها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9 ،19 ، 1397، 71-75. magiran.com/p1838791
Sheida Varkoohi Dr; Saeed Khosravi; Saheb Forotanifar Dr; Mohammad Bagher Sayadnejad. "Estimation of Genetic Parameters for Some Reproductive Disorders and Its Relationship with Production Traits in Iranian Holstein Cows", Research On Animal Production, 9, 19, 2018, 71-75. magiran.com/p1838791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال