ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهندس اعظم محمدی مهر، ابراهیم قاسمی، محمد خوروش، (1397). اثر جایگزینی بخشی از علوفه یونجه با کاه گندم بر گوارش پذیری و عملکرد بره های نر پرواری، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(19)، 39-47. magiran.com/p1838797
Azam Mohammadi-Mehr Eng, Ebrahim Ghasemi Dr, Mohammad Khorvash Dr, (2018). Effect of Partial Replacement of Alfalfa Hay with Wheat Straw on Digestibility and Growth Performance of Fattening Male Lambs, Research On Animal Production, 9(19), 39-47. magiran.com/p1838797
مهندس اعظم محمدی مهر، ابراهیم قاسمی، محمد خوروش، اثر جایگزینی بخشی از علوفه یونجه با کاه گندم بر گوارش پذیری و عملکرد بره های نر پرواری. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1397؛ 9(19): 39-47. magiran.com/p1838797
Azam Mohammadi-Mehr Eng, Ebrahim Ghasemi Dr, Mohammad Khorvash Dr, Effect of Partial Replacement of Alfalfa Hay with Wheat Straw on Digestibility and Growth Performance of Fattening Male Lambs, Research On Animal Production, 2018; 9(19): 39-47. magiran.com/p1838797
مهندس اعظم محمدی مهر، ابراهیم قاسمی، محمد خوروش، "اثر جایگزینی بخشی از علوفه یونجه با کاه گندم بر گوارش پذیری و عملکرد بره های نر پرواری"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 9، شماره 19 (1397): 39-47. magiran.com/p1838797
Azam Mohammadi-Mehr Eng, Ebrahim Ghasemi Dr, Mohammad Khorvash Dr, "Effect of Partial Replacement of Alfalfa Hay with Wheat Straw on Digestibility and Growth Performance of Fattening Male Lambs", Research On Animal Production 9, no.19 (2018): 39-47. magiran.com/p1838797
مهندس اعظم محمدی مهر، ابراهیم قاسمی، محمد خوروش، (1397). 'اثر جایگزینی بخشی از علوفه یونجه با کاه گندم بر گوارش پذیری و عملکرد بره های نر پرواری'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(19)، صص.39-47. magiran.com/p1838797
Azam Mohammadi-Mehr Eng, Ebrahim Ghasemi Dr, Mohammad Khorvash Dr, (2018). 'Effect of Partial Replacement of Alfalfa Hay with Wheat Straw on Digestibility and Growth Performance of Fattening Male Lambs', Research On Animal Production, 9(19), pp.39-47. magiran.com/p1838797
مهندس اعظم محمدی مهر؛ ابراهیم قاسمی؛ محمد خوروش. "اثر جایگزینی بخشی از علوفه یونجه با کاه گندم بر گوارش پذیری و عملکرد بره های نر پرواری". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9 ،19 ، 1397، 39-47. magiran.com/p1838797
Azam Mohammadi-Mehr Eng; Ebrahim Ghasemi Dr; Mohammad Khorvash Dr. "Effect of Partial Replacement of Alfalfa Hay with Wheat Straw on Digestibility and Growth Performance of Fattening Male Lambs", Research On Animal Production, 9, 19, 2018, 39-47. magiran.com/p1838797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال