ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مانلی امین شهیدی، فرشته فانی، نسرین فیروزیان، نورالدین رفعت پور، (1397). بررسی سبزیجات مناطق مختلف شیراز و آب استفاده شده برای آبیاری آن ها ازنظر آلودگی به باکتری های مولد بیماری های منتقله از آب و غذا در تابستان 95، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، 708-717. magiran.com/p1838882
Maneli Aminshahidi, Nasrin Firoozian , Nouredin Rafaatpour, Fereshteh Fani, (2018). Investigating vegetables from different areas of Shiraz and water used for their irrigation in terms of contamination with bacteria causing foodborne and waterborne diseases in summer 95, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), 708-717. magiran.com/p1838882
مانلی امین شهیدی، فرشته فانی، نسرین فیروزیان، نورالدین رفعت پور، بررسی سبزیجات مناطق مختلف شیراز و آب استفاده شده برای آبیاری آن ها ازنظر آلودگی به باکتری های مولد بیماری های منتقله از آب و غذا در تابستان 95. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1397؛ 8(1): 708-717. magiran.com/p1838882
Maneli Aminshahidi, Nasrin Firoozian , Nouredin Rafaatpour, Fereshteh Fani, Investigating vegetables from different areas of Shiraz and water used for their irrigation in terms of contamination with bacteria causing foodborne and waterborne diseases in summer 95, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2018; 8(1): 708-717. magiran.com/p1838882
مانلی امین شهیدی، فرشته فانی، نسرین فیروزیان، نورالدین رفعت پور، "بررسی سبزیجات مناطق مختلف شیراز و آب استفاده شده برای آبیاری آن ها ازنظر آلودگی به باکتری های مولد بیماری های منتقله از آب و غذا در تابستان 95"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 1 (1397): 708-717. magiran.com/p1838882
Maneli Aminshahidi, Nasrin Firoozian , Nouredin Rafaatpour, Fereshteh Fani, "Investigating vegetables from different areas of Shiraz and water used for their irrigation in terms of contamination with bacteria causing foodborne and waterborne diseases in summer 95", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.1 (2018): 708-717. magiran.com/p1838882
مانلی امین شهیدی، فرشته فانی، نسرین فیروزیان، نورالدین رفعت پور، (1397). 'بررسی سبزیجات مناطق مختلف شیراز و آب استفاده شده برای آبیاری آن ها ازنظر آلودگی به باکتری های مولد بیماری های منتقله از آب و غذا در تابستان 95'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، صص.708-717. magiran.com/p1838882
Maneli Aminshahidi, Nasrin Firoozian , Nouredin Rafaatpour, Fereshteh Fani, (2018). 'Investigating vegetables from different areas of Shiraz and water used for their irrigation in terms of contamination with bacteria causing foodborne and waterborne diseases in summer 95', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), pp.708-717. magiran.com/p1838882
مانلی امین شهیدی؛ فرشته فانی؛ نسرین فیروزیان؛ نورالدین رفعت پور. "بررسی سبزیجات مناطق مختلف شیراز و آب استفاده شده برای آبیاری آن ها ازنظر آلودگی به باکتری های مولد بیماری های منتقله از آب و غذا در تابستان 95". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،1 ، 1397، 708-717. magiran.com/p1838882
Maneli Aminshahidi; Nasrin Firoozian ; Nouredin Rafaatpour; Fereshteh Fani. "Investigating vegetables from different areas of Shiraz and water used for their irrigation in terms of contamination with bacteria causing foodborne and waterborne diseases in summer 95", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 1, 2018, 708-717. magiran.com/p1838882
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال