ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مرادی، پروین مرادی، مهدی شرفی، زهرا اکبرزاده، (1397). بررسی میزان عفونت بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا 1394، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، 701-707. magiran.com/p1838885
Zahra Moradi, Parvin Moradi, Mehdi Sharafi , Zahra Akbarzadeh, (2018). Evaluation of wound complications after cesarean section and its related factors in women referring to Vali-e-Asr hospital FASA 1394, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), 701-707. magiran.com/p1838885
زهرا مرادی، پروین مرادی، مهدی شرفی، زهرا اکبرزاده، بررسی میزان عفونت بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا 1394. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1397؛ 8(1): 701-707. magiran.com/p1838885
Zahra Moradi, Parvin Moradi, Mehdi Sharafi , Zahra Akbarzadeh, Evaluation of wound complications after cesarean section and its related factors in women referring to Vali-e-Asr hospital FASA 1394, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2018; 8(1): 701-707. magiran.com/p1838885
زهرا مرادی، پروین مرادی، مهدی شرفی، زهرا اکبرزاده، "بررسی میزان عفونت بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا 1394"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 1 (1397): 701-707. magiran.com/p1838885
Zahra Moradi, Parvin Moradi, Mehdi Sharafi , Zahra Akbarzadeh, "Evaluation of wound complications after cesarean section and its related factors in women referring to Vali-e-Asr hospital FASA 1394", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.1 (2018): 701-707. magiran.com/p1838885
زهرا مرادی، پروین مرادی، مهدی شرفی، زهرا اکبرزاده، (1397). 'بررسی میزان عفونت بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا 1394'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، صص.701-707. magiran.com/p1838885
Zahra Moradi, Parvin Moradi, Mehdi Sharafi , Zahra Akbarzadeh, (2018). 'Evaluation of wound complications after cesarean section and its related factors in women referring to Vali-e-Asr hospital FASA 1394', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), pp.701-707. magiran.com/p1838885
زهرا مرادی؛ پروین مرادی؛ مهدی شرفی؛ زهرا اکبرزاده. "بررسی میزان عفونت بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر فسا 1394". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،1 ، 1397، 701-707. magiran.com/p1838885
Zahra Moradi; Parvin Moradi; Mehdi Sharafi ; Zahra Akbarzadeh. "Evaluation of wound complications after cesarean section and its related factors in women referring to Vali-e-Asr hospital FASA 1394", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 1, 2018, 701-707. magiran.com/p1838885
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال