ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه سلیمانیان، الهه تاج بخش، زهرا بم زاده، (1397). الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی ژنهای اینتگرون کالس 1، 2 و 3 در جدایه های بالینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، 692-700. magiran.com/p1838887
Marzeyeh Soleymanian, Elahe Tajbakhsh , Zahra Bam Zadeh, (2018). Investigating Antibiotic Resistance Pattern and Prevalence of Class I, II, III Integron Genes in K. Pneumoniae Isolated from Clinical Samples in Sahrekord, Iran, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), 692-700. magiran.com/p1838887
مرضیه سلیمانیان، الهه تاج بخش، زهرا بم زاده، الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی ژنهای اینتگرون کالس 1، 2 و 3 در جدایه های بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1397؛ 8(1): 692-700. magiran.com/p1838887
Marzeyeh Soleymanian, Elahe Tajbakhsh , Zahra Bam Zadeh, Investigating Antibiotic Resistance Pattern and Prevalence of Class I, II, III Integron Genes in K. Pneumoniae Isolated from Clinical Samples in Sahrekord, Iran, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2018; 8(1): 692-700. magiran.com/p1838887
مرضیه سلیمانیان، الهه تاج بخش، زهرا بم زاده، "الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی ژنهای اینتگرون کالس 1، 2 و 3 در جدایه های بالینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 1 (1397): 692-700. magiran.com/p1838887
Marzeyeh Soleymanian, Elahe Tajbakhsh , Zahra Bam Zadeh, "Investigating Antibiotic Resistance Pattern and Prevalence of Class I, II, III Integron Genes in K. Pneumoniae Isolated from Clinical Samples in Sahrekord, Iran", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.1 (2018): 692-700. magiran.com/p1838887
مرضیه سلیمانیان، الهه تاج بخش، زهرا بم زاده، (1397). 'الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی ژنهای اینتگرون کالس 1، 2 و 3 در جدایه های بالینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، صص.692-700. magiran.com/p1838887
Marzeyeh Soleymanian, Elahe Tajbakhsh , Zahra Bam Zadeh, (2018). 'Investigating Antibiotic Resistance Pattern and Prevalence of Class I, II, III Integron Genes in K. Pneumoniae Isolated from Clinical Samples in Sahrekord, Iran', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), pp.692-700. magiran.com/p1838887
مرضیه سلیمانیان؛ الهه تاج بخش؛ زهرا بم زاده. "الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی ژنهای اینتگرون کالس 1، 2 و 3 در جدایه های بالینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،1 ، 1397، 692-700. magiran.com/p1838887
Marzeyeh Soleymanian; Elahe Tajbakhsh ; Zahra Bam Zadeh. "Investigating Antibiotic Resistance Pattern and Prevalence of Class I, II, III Integron Genes in K. Pneumoniae Isolated from Clinical Samples in Sahrekord, Iran", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 1, 2018, 692-700. magiran.com/p1838887
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال