ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریا ملجایی، حسین ذوالفقاریان، مهدی بابایی، ناصر محمدپور دونیقی، (1397). مقایسه یاورهای نانوذره ای بایاور مونتاناید در بیش ایمن سازی برای تولید سرم ضد مارگزیدگی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، 674-682. magiran.com/p1838891
Pariya Maljaee, Hossein Zolfagharian , Mahdi Babaie, Naser Mohammadpour Dounighi, (2018). The comparison of nanoparticle adjuvant with the montanide adjuvant for hyper-immunization to produce anti-snakebite serum, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), 674-682. magiran.com/p1838891
پریا ملجایی، حسین ذوالفقاریان، مهدی بابایی، ناصر محمدپور دونیقی، مقایسه یاورهای نانوذره ای بایاور مونتاناید در بیش ایمن سازی برای تولید سرم ضد مارگزیدگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1397؛ 8(1): 674-682. magiran.com/p1838891
Pariya Maljaee, Hossein Zolfagharian , Mahdi Babaie, Naser Mohammadpour Dounighi, The comparison of nanoparticle adjuvant with the montanide adjuvant for hyper-immunization to produce anti-snakebite serum, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2018; 8(1): 674-682. magiran.com/p1838891
پریا ملجایی، حسین ذوالفقاریان، مهدی بابایی، ناصر محمدپور دونیقی، "مقایسه یاورهای نانوذره ای بایاور مونتاناید در بیش ایمن سازی برای تولید سرم ضد مارگزیدگی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 1 (1397): 674-682. magiran.com/p1838891
Pariya Maljaee, Hossein Zolfagharian , Mahdi Babaie, Naser Mohammadpour Dounighi, "The comparison of nanoparticle adjuvant with the montanide adjuvant for hyper-immunization to produce anti-snakebite serum", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.1 (2018): 674-682. magiran.com/p1838891
پریا ملجایی، حسین ذوالفقاریان، مهدی بابایی، ناصر محمدپور دونیقی، (1397). 'مقایسه یاورهای نانوذره ای بایاور مونتاناید در بیش ایمن سازی برای تولید سرم ضد مارگزیدگی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، صص.674-682. magiran.com/p1838891
Pariya Maljaee, Hossein Zolfagharian , Mahdi Babaie, Naser Mohammadpour Dounighi, (2018). 'The comparison of nanoparticle adjuvant with the montanide adjuvant for hyper-immunization to produce anti-snakebite serum', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), pp.674-682. magiran.com/p1838891
پریا ملجایی؛ حسین ذوالفقاریان؛ مهدی بابایی؛ ناصر محمدپور دونیقی. "مقایسه یاورهای نانوذره ای بایاور مونتاناید در بیش ایمن سازی برای تولید سرم ضد مارگزیدگی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،1 ، 1397، 674-682. magiran.com/p1838891
Pariya Maljaee; Hossein Zolfagharian ; Mahdi Babaie; Naser Mohammadpour Dounighi. "The comparison of nanoparticle adjuvant with the montanide adjuvant for hyper-immunization to produce anti-snakebite serum", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 1, 2018, 674-682. magiran.com/p1838891
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال