ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر فدایی، سعید ولی پور چهارده چریک ، حسین سازگار، (1397). اثر تجویز درون صفاقی نانوذرات اکسید روی بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، 666-673. magiran.com/p1838893
Sahar Fadaei, Saeid Valipour Chahardahcharic , Hosein Sazgar, (2018). Investigating the effect of intraperitoneal administration of zinc oxide nanoparticles on the model of postpartum depression in adult female mice, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), 666-673. magiran.com/p1838893
سحر فدایی، سعید ولی پور چهارده چریک ، حسین سازگار، اثر تجویز درون صفاقی نانوذرات اکسید روی بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1397؛ 8(1): 666-673. magiran.com/p1838893
Sahar Fadaei, Saeid Valipour Chahardahcharic , Hosein Sazgar, Investigating the effect of intraperitoneal administration of zinc oxide nanoparticles on the model of postpartum depression in adult female mice, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2018; 8(1): 666-673. magiran.com/p1838893
سحر فدایی، سعید ولی پور چهارده چریک ، حسین سازگار، "اثر تجویز درون صفاقی نانوذرات اکسید روی بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 1 (1397): 666-673. magiran.com/p1838893
Sahar Fadaei, Saeid Valipour Chahardahcharic , Hosein Sazgar, "Investigating the effect of intraperitoneal administration of zinc oxide nanoparticles on the model of postpartum depression in adult female mice", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.1 (2018): 666-673. magiran.com/p1838893
سحر فدایی، سعید ولی پور چهارده چریک ، حسین سازگار، (1397). 'اثر تجویز درون صفاقی نانوذرات اکسید روی بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، صص.666-673. magiran.com/p1838893
Sahar Fadaei, Saeid Valipour Chahardahcharic , Hosein Sazgar, (2018). 'Investigating the effect of intraperitoneal administration of zinc oxide nanoparticles on the model of postpartum depression in adult female mice', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), pp.666-673. magiran.com/p1838893
سحر فدایی؛ سعید ولی پور چهارده چریک ؛ حسین سازگار. "اثر تجویز درون صفاقی نانوذرات اکسید روی بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،1 ، 1397، 666-673. magiran.com/p1838893
Sahar Fadaei; Saeid Valipour Chahardahcharic ; Hosein Sazgar. "Investigating the effect of intraperitoneal administration of zinc oxide nanoparticles on the model of postpartum depression in adult female mice", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 1, 2018, 666-673. magiran.com/p1838893
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال