ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرین ملکی فرد، نوروز دلیرژ ، رحیم حب نقی، حسن ملکی نژاد، (1397). اثر آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس موش های C57BL/6 دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، 657-665. magiran.com/p1838894
Farin Malekifard, Nowruz Delirezh , Rahim Hobbnaghi, Hasan Malekinejad, (2018). Investigating the Effects of All-trans Retinoic Acid on Histopathology of Pancreas of streptozotocin -Induced Diabetes in C57BL/6 mice, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), 657-665. magiran.com/p1838894
فرین ملکی فرد، نوروز دلیرژ ، رحیم حب نقی، حسن ملکی نژاد، اثر آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس موش های C57BL/6 دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1397؛ 8(1): 657-665. magiran.com/p1838894
Farin Malekifard, Nowruz Delirezh , Rahim Hobbnaghi, Hasan Malekinejad, Investigating the Effects of All-trans Retinoic Acid on Histopathology of Pancreas of streptozotocin -Induced Diabetes in C57BL/6 mice, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2018; 8(1): 657-665. magiran.com/p1838894
فرین ملکی فرد، نوروز دلیرژ ، رحیم حب نقی، حسن ملکی نژاد، "اثر آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس موش های C57BL/6 دیابتی شده با استرپتوزوتوسین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 1 (1397): 657-665. magiran.com/p1838894
Farin Malekifard, Nowruz Delirezh , Rahim Hobbnaghi, Hasan Malekinejad, "Investigating the Effects of All-trans Retinoic Acid on Histopathology of Pancreas of streptozotocin -Induced Diabetes in C57BL/6 mice", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.1 (2018): 657-665. magiran.com/p1838894
فرین ملکی فرد، نوروز دلیرژ ، رحیم حب نقی، حسن ملکی نژاد، (1397). 'اثر آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس موش های C57BL/6 دیابتی شده با استرپتوزوتوسین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، صص.657-665. magiran.com/p1838894
Farin Malekifard, Nowruz Delirezh , Rahim Hobbnaghi, Hasan Malekinejad, (2018). 'Investigating the Effects of All-trans Retinoic Acid on Histopathology of Pancreas of streptozotocin -Induced Diabetes in C57BL/6 mice', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), pp.657-665. magiran.com/p1838894
فرین ملکی فرد؛ نوروز دلیرژ ؛ رحیم حب نقی؛ حسن ملکی نژاد. "اثر آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس موش های C57BL/6 دیابتی شده با استرپتوزوتوسین". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،1 ، 1397، 657-665. magiran.com/p1838894
Farin Malekifard; Nowruz Delirezh ; Rahim Hobbnaghi; Hasan Malekinejad. "Investigating the Effects of All-trans Retinoic Acid on Histopathology of Pancreas of streptozotocin -Induced Diabetes in C57BL/6 mice", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 1, 2018, 657-665. magiran.com/p1838894
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال