ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام سنبلستان، حسین سازگار ، نوشا ضیاء، فرزانه محمدی فارسانی، (1397). ارتباط پلی مورفیسم C677Tژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با میزان هموسیستئین در زنان مبتلا به ناباروری اولیه و ثانویه در استان اصفهان، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، 647-656. magiran.com/p1838896
Elham Sonbolestan, Hossein Sazgar , Noosha Zia-Jahromi, Farzaneh Mohammadi Farsani, (2018). Investigating the relationship between C677T polymorphism of the Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene and the levels of homocysteine in primary and secondary infertile women in Isfahan, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), 647-656. magiran.com/p1838896
الهام سنبلستان، حسین سازگار ، نوشا ضیاء، فرزانه محمدی فارسانی، ارتباط پلی مورفیسم C677Tژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با میزان هموسیستئین در زنان مبتلا به ناباروری اولیه و ثانویه در استان اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1397؛ 8(1): 647-656. magiran.com/p1838896
Elham Sonbolestan, Hossein Sazgar , Noosha Zia-Jahromi, Farzaneh Mohammadi Farsani, Investigating the relationship between C677T polymorphism of the Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene and the levels of homocysteine in primary and secondary infertile women in Isfahan, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2018; 8(1): 647-656. magiran.com/p1838896
الهام سنبلستان، حسین سازگار ، نوشا ضیاء، فرزانه محمدی فارسانی، "ارتباط پلی مورفیسم C677Tژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با میزان هموسیستئین در زنان مبتلا به ناباروری اولیه و ثانویه در استان اصفهان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 1 (1397): 647-656. magiran.com/p1838896
Elham Sonbolestan, Hossein Sazgar , Noosha Zia-Jahromi, Farzaneh Mohammadi Farsani, "Investigating the relationship between C677T polymorphism of the Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene and the levels of homocysteine in primary and secondary infertile women in Isfahan", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.1 (2018): 647-656. magiran.com/p1838896
الهام سنبلستان، حسین سازگار ، نوشا ضیاء، فرزانه محمدی فارسانی، (1397). 'ارتباط پلی مورفیسم C677Tژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با میزان هموسیستئین در زنان مبتلا به ناباروری اولیه و ثانویه در استان اصفهان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، صص.647-656. magiran.com/p1838896
Elham Sonbolestan, Hossein Sazgar , Noosha Zia-Jahromi, Farzaneh Mohammadi Farsani, (2018). 'Investigating the relationship between C677T polymorphism of the Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene and the levels of homocysteine in primary and secondary infertile women in Isfahan', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), pp.647-656. magiran.com/p1838896
الهام سنبلستان؛ حسین سازگار ؛ نوشا ضیاء؛ فرزانه محمدی فارسانی. "ارتباط پلی مورفیسم C677Tژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با میزان هموسیستئین در زنان مبتلا به ناباروری اولیه و ثانویه در استان اصفهان". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،1 ، 1397، 647-656. magiran.com/p1838896
Elham Sonbolestan; Hossein Sazgar ; Noosha Zia-Jahromi; Farzaneh Mohammadi Farsani. "Investigating the relationship between C677T polymorphism of the Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene and the levels of homocysteine in primary and secondary infertile women in Isfahan", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 1, 2018, 647-656. magiran.com/p1838896
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال