ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سودابه چکاچاک، مهدیه ملانوری شمسی ، سارا صعودی، (1397). تاثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی به همراه نانوذرات سلنیوم بر میزان سایتوکاین های IL-6، TNF-α و IL-4 در بافت طحال موش های مبتلا به سرطان پستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، 608-617. magiran.com/p1838903
Soodabeh Chekachak, Mahdieh Molanouri Shamsi , Sara Soudi, (2018). Investigating The Effect of Aerobic Interval Training with Selenium Nanoparticles on the Content of IL-6, TNF-α and IL-4 cytokines in spleen tissue of Mice with Breast Cancer, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), 608-617. magiran.com/p1838903
سودابه چکاچاک، مهدیه ملانوری شمسی ، سارا صعودی، تاثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی به همراه نانوذرات سلنیوم بر میزان سایتوکاین های IL-6، TNF-α و IL-4 در بافت طحال موش های مبتلا به سرطان پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1397؛ 8(1): 608-617. magiran.com/p1838903
Soodabeh Chekachak, Mahdieh Molanouri Shamsi , Sara Soudi, Investigating The Effect of Aerobic Interval Training with Selenium Nanoparticles on the Content of IL-6, TNF-α and IL-4 cytokines in spleen tissue of Mice with Breast Cancer, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2018; 8(1): 608-617. magiran.com/p1838903
سودابه چکاچاک، مهدیه ملانوری شمسی ، سارا صعودی، "تاثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی به همراه نانوذرات سلنیوم بر میزان سایتوکاین های IL-6، TNF-α و IL-4 در بافت طحال موش های مبتلا به سرطان پستان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 1 (1397): 608-617. magiran.com/p1838903
Soodabeh Chekachak, Mahdieh Molanouri Shamsi , Sara Soudi, "Investigating The Effect of Aerobic Interval Training with Selenium Nanoparticles on the Content of IL-6, TNF-α and IL-4 cytokines in spleen tissue of Mice with Breast Cancer", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.1 (2018): 608-617. magiran.com/p1838903
سودابه چکاچاک، مهدیه ملانوری شمسی ، سارا صعودی، (1397). 'تاثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی به همراه نانوذرات سلنیوم بر میزان سایتوکاین های IL-6، TNF-α و IL-4 در بافت طحال موش های مبتلا به سرطان پستان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، صص.608-617. magiran.com/p1838903
Soodabeh Chekachak, Mahdieh Molanouri Shamsi , Sara Soudi, (2018). 'Investigating The Effect of Aerobic Interval Training with Selenium Nanoparticles on the Content of IL-6, TNF-α and IL-4 cytokines in spleen tissue of Mice with Breast Cancer', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), pp.608-617. magiran.com/p1838903
سودابه چکاچاک؛ مهدیه ملانوری شمسی ؛ سارا صعودی. "تاثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی به همراه نانوذرات سلنیوم بر میزان سایتوکاین های IL-6، TNF-α و IL-4 در بافت طحال موش های مبتلا به سرطان پستان". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،1 ، 1397، 608-617. magiran.com/p1838903
Soodabeh Chekachak; Mahdieh Molanouri Shamsi ; Sara Soudi. "Investigating The Effect of Aerobic Interval Training with Selenium Nanoparticles on the Content of IL-6, TNF-α and IL-4 cytokines in spleen tissue of Mice with Breast Cancer", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 1, 2018, 608-617. magiran.com/p1838903
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال