ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد نجمی کرگان، علی کارگری رضاپور، رسول شریفی، (1397). تاثیر میزان دی (2- اتیل هگزیل) فتالات خوراکی بر پاسخ گلایسمی در موش سوری، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، 601-607. magiran.com/p1838904
Behzad Najmi Kargan, Ali Kargari Rezapour, Rasoul Sharifi, (2018). The Effects of Levels of Oral Di-(2-ethylhexyl) Phthalate on Glycemic Response in Mice, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), 601-607. magiran.com/p1838904
بهزاد نجمی کرگان، علی کارگری رضاپور، رسول شریفی، تاثیر میزان دی (2- اتیل هگزیل) فتالات خوراکی بر پاسخ گلایسمی در موش سوری. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1397؛ 8(1): 601-607. magiran.com/p1838904
Behzad Najmi Kargan, Ali Kargari Rezapour, Rasoul Sharifi, The Effects of Levels of Oral Di-(2-ethylhexyl) Phthalate on Glycemic Response in Mice, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2018; 8(1): 601-607. magiran.com/p1838904
بهزاد نجمی کرگان، علی کارگری رضاپور، رسول شریفی، "تاثیر میزان دی (2- اتیل هگزیل) فتالات خوراکی بر پاسخ گلایسمی در موش سوری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 1 (1397): 601-607. magiran.com/p1838904
Behzad Najmi Kargan, Ali Kargari Rezapour, Rasoul Sharifi, "The Effects of Levels of Oral Di-(2-ethylhexyl) Phthalate on Glycemic Response in Mice", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.1 (2018): 601-607. magiran.com/p1838904
بهزاد نجمی کرگان، علی کارگری رضاپور، رسول شریفی، (1397). 'تاثیر میزان دی (2- اتیل هگزیل) فتالات خوراکی بر پاسخ گلایسمی در موش سوری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(1)، صص.601-607. magiran.com/p1838904
Behzad Najmi Kargan, Ali Kargari Rezapour, Rasoul Sharifi, (2018). 'The Effects of Levels of Oral Di-(2-ethylhexyl) Phthalate on Glycemic Response in Mice', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(1), pp.601-607. magiran.com/p1838904
بهزاد نجمی کرگان؛ علی کارگری رضاپور؛ رسول شریفی. "تاثیر میزان دی (2- اتیل هگزیل) فتالات خوراکی بر پاسخ گلایسمی در موش سوری". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،1 ، 1397، 601-607. magiran.com/p1838904
Behzad Najmi Kargan; Ali Kargari Rezapour; Rasoul Sharifi. "The Effects of Levels of Oral Di-(2-ethylhexyl) Phthalate on Glycemic Response in Mice", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 1, 2018, 601-607. magiran.com/p1838904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال